En aktiv partner i næringsutvikling

– Vi skal være en aktiv partner og tar en aktiv rolle i næringsutviklingen, sier ordfører Kjell B. Hansen og rådmann Tore Isaksen i Ringerike kommune.

Kommunen har i lang tid jobbet med hvordan organisasjonen best skal være en aktiv partner i næringsutviklingen av Ringerike de neste 20 årene. De forskjellige anslagene varierer, men det er forventet  en dobling av antallet innbyggere, kanskje mer. Erfaringer fra andre steder som har opplevd tilsvarende vekst tilsier at dette vil bety mellom 8 000 og 12 000 nye arbeidsplasser.

– Skal vi få den økonomiske veksten vi ønsker oss, er vi helt avhengig av at veksten i antall innbyggere også gir øktantall lokale arbeidsplasser. Her skal kommunen være en aktiv partner for eksisterende og nytt næringsliv, sier ordfører Kjell B Hansen og rådmann Tore Isaksen i Ringerike kommune. De er klare på at Hønefoss ikke skal bli en pendlerby.

– Kommunen skal ikke være noen bremsekloss på næringsutviklingen. Vi skal ha hånda på rattet og være en engasjert partner for de som ønsker å komme hit, enten det er folk som flytter hit eller bedrifter som vil etablere seg, sier de to.

Mer effektiv saksbehandling

Kommunen har gjennom det regionale plankontoret bidratt til at behandlingen av arealsaker blir mere effektivt. Ved å være i forkant med arealplanleggingen gjør kommunen det enklere for ny virksomhet å etablere seg.

– At vi har klare områder for industriog næringsliv som er ferdig regulert og klar til å utbygges er et viktig trekk for å få nye virksomheter til å etablere seg. Rask og ubyråkratisk behandling av byggesaker er næringsvennlig. Ferdig regulerte områder er et viktig konkurransefortrinn, sier rådmann Isaksen.

Tiltrekke nye næringsaktører

I arealplanen legges det opp til arealer med forskjellig type næring. Regulering av boligområder er en naturlig følge av at kommunen legger til rette for næringsvirksomhet.

– Vi har tatt en aktiv rolle i næringsutviklingen i regionen gjennom blant annet Ringerike Utvikling. Vi legger til rette for boligbygging og har klare ideer om hvordan byen og kommunen skal utvikle seg, forteller ordfører Hansen. Målet med kommunens arbeid er at Ringerike skal være et helt naturlig område for selskaper og familier som søker etter et sted å slå seg ned. Når veien og banen står ferdig vil det åpne en fjerde korridor ut av Oslo.

– Det er en forventning blant utbyggere at vi har en aktiv rolle overfor selskaper som enten skal utvide, eller som søker å reetablere seg i Østlandsområdet. Fra å ha vært litt i bakleksa blir vi veldig tilgjengelig når veien og banen kommer, fortsetter Isaksen.

Kompetansebedrifter

Rådmannen forteller at kommunen allerede merker at Ringerike er blitt oppdaget av utbyggere. Mange er opptatt av optimismen og utviklingen i regionen.

– Vi får allerede flere henvendelser fra interessenter enn tidligere. Allerede nå merker vi at vi er på kartet på en helt annen måte. Regionen har tatt en posisjon på Østlandet som den mest spennende regionen med en meget spennende framtid, sier han. Når kommunen snakker om utviklingen er det et langt løp. De planene som legges av politikere og administrasjon i dag får konsekvenser først om fem til 20 år. Derfor er det også viktig at de planene som legges er gjennomtenkte.

– Med endringene som skjer i Ringerike nå, vil også arbeidsmarkedet endre seg. Vi ønsker å tiltrekke oss både folk og arbeidsplasser med høy kompetanse. Dette vil være med på å utvikle det eksisterende næringslivet, og gi oss spennende nye virksomheter som vil sette sitt preg på byen, sier rådmann Isaksen.

Bylivet

Selv om byggestarten på vei- og baneprosjektet ser ut til å bli noe utsatt ser verken ordfører eller rådmann mørkt på framtiden. Utsettelsen gir bare en forskyving av utviklingen, men både vei og bane kommer.

– Denne regionen er så bærekraftig og interessant at vi vil få vekst uansett. Men hvor fort utviklingen går er avhengig av bane og vei, sier ordfører Hansen. Han sier at det er viktig at kommunen ser inn i framtiden og skaper en visjon for hvordan kommunen og byen skal se ut. Med ny togstasjon vil sentrum av Hønefoss endre seg og tyngdepunktet flyttes.

– Utviklingen av byen, utvidelsen av tilbudet og aktiviteten i byen må følge befolkningsutviklingen. I den fasen vi er i må vi ikke ha for høye forventninger til hva vi kan få til før vi ser resultatet av det arbeidet vi gjør nå. Vi må knytte byen tettere til omlandet slik at vi får et attraktivt bysentrum som skaper det tilbudet og bymiljøet vi ønsker oss, sier ordfører Hansen.

Katalysator

Arbeidet kommunen har igangsatt handler om å skape et framtidsbilde for Ringerike og Hønefoss. Rådmann Tore Isaksen minner om at det er viktig at man ikke blir utålmodige og forventer at byen skal endre seg raskere enn den gjør.

– Det er klart at det vil være en katalysator for utviklingen når gravemaskinen setter i gang. Inntil det skjer må vi forberede oss og være i forkant av utviklingen. Bare sånn kan vi bestemme hvordan Ringerike skal se ut i framtiden, understreker rådmann Isaksen.

– Vi legger til rette for boligbygging og har klare ideer om hvordan byen og kommunen skal utvikle seg, sier ordfører Kjell B Hansen.
– Vi ønsker å tiltrekke oss både folk og arbeidsplasser med høy kompetanse. Dette vil være med på å utvikle det eksisterende næringslivet, og gi oss spennende og nye virksomheter som vil sette sitt preg på byen, sier rådmann Tore Isaksen.