Kommuneplan

- hva er en kommuneplan, og hvorfor trenger vi den?

Kommuneplanen er kommunens overordna strategiske styringsdokument og inneholder mål for kommunens utvikling. Planen er langsiktig og retningsgivende for utviklingen av kommunen vår, og beskriver hvordan vi ønsker å ha det på Ringerike i framtida.

Formål med kommuneplan

Formålet med kommuneplanen er å skape langsiktighet og forutsigbarhet i politikk og arealbruk for kommunens innbyggere. Planen består av en samfunnsdel, med en tilhørende handlingsdel, og en arealdel.

Kommuneplan er omtalt i plan- og bygningsloven § 11-1.

Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn. Det kan utarbeides kommunedelplan for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder.

Samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel er den langsiktige og strategiske planen som skisserer den ønskede samfunnsmessige utviklingen i Ringerike kommune, og hvilke utfordringer og muligheter vi står overfor. Handlingsdelen går over fire år, og er rådmannens anbefalinger om hvilke områder i kommunen som må prioriteres i den kommende perioden, basert på de langsiktige målene i kommuneplanen.

Arealdel

Arealdelen i kommuneplanen er et juridisk bindende dokument (kart og bestemmelser) som skal følge opp samfunnsdelen. Den angir bruk, vern og utforming av arealer i hele eller deler av kommunen. De deler av kommunen som ikke dekkes i kommuneplanens arealdel dekkes av en egen kommunedelplan.

Rullering av kommuneplanen

Minst én gang i løpet av hver valgperiode skal kommunestyret vurdere kommuneplanen samlet og avgjøre om det er nødvendig å gjøre endringer i den. Endringer vurderes ut fra kommunens egne behov og ut fra nasjonale eller viktige regionale retningslinjer.

 

Hvis du er nysgjerrig på kommuneplanens samfunnsdel finner du den i dokumentlista nederst på sida.

 

Vis mer