Kommuneplanens arealdel 2018 – 2030 – begrenset høring og offentlig ettersyn

Kommuneplanens arealdel legges ut på begrenset høring og offentlig ettersyn etter politisk behandling i Formannskapet 22.05.2018 bh. nr. 19/18. Dette i henhold til plan- og bygningsloven § 11-14. Berøres du av disse områdene, eller har innspill til områdene som er på høring kan du nå komme med dine synspunkter.

Hva er en kommuneplan?

Kommuneplanen er et overordnet styringsdokument som legger grunnlaget for den langsiktige utviklingen i kommunen. Den angår derfor alle oss som bor, jobber og lever i Ringerike kommune. Kommuneplanens arealdel er en juridisk bindende arealplan som viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Den angir rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, og hvilke hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.

 

Hva er en begrenset høring?

En begrenset høring innebærer at kun enkelte deler av kommuneplanen tas opp til ny behandling, og blir et tillegg til den forrige høringsrunden. Planen høres på følgende punkter:

  • Båndleggingssone for Fellesprosjektet og Områderegulering Hønefoss
  • Reviderte kommuneplanbestemmelsene
  • Oppdatert konsekvensutredningen og ROS-analyse av nye utbyggingsområder
  • Innsigelser
  • Fremtidige sykkelveier hentet inn i Soneplan Hønefoss
  • Boligområde B13 tatt ut av kartet og tilbakeført til LNF-område på bakgrunn av fare for kvikkleireskred
  • Kommunedelplaner vist som hvite områder i kommuneplanen
  • Boligområde B19 (Klekken gartneri) er tatt ut av planen etter behandling i Formannskapet

 

Se vedlegg 10 – Saksutredning for nærmere informasjon om høringspunktene.

Merk! Det er kun innspill til de foreslåtte endringene som vil bli vurdert i denne høringsrunden. Innspill som ikke har direkte sammenheng med de foreslåtte endringene, vil ikke bli behandlet.

 

Slik gir du innspill

Merknader til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller per post til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss innen 01.07.2018.

 

Fremdrift

Merknader fra tidligere høring og offentlig ettersyn vil svares ut ved sluttbehandlingen, og er dermed ikke vurdert i denne begrensede høringen. De enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding, men merknadene vil svares ut i vedlegg til sluttbehandlingen. Kommunen ser for seg sluttbehandling av kommuneplanens arealdel 11. oktober. Dette forutsetter at vi ikke mottar nye innsigelser til planen.

 

Har du spørsmål til kommuneplanen?

Kontakt oss via postmottak: postmottak@ringerike.kommune.no

 

Vedlegg:

1. Forslag til kommuneplanbestemmelser

2. Hovedkart-Ringerike-Høringsutkast Juni 2018

3. Sonekart-Hønefoss-Høringsutkast Juni 2018

4. Sonekart-Hallingby-Høringsutkast Juni 2018

5. Sonekart-Nes i Ådal-Hørinsutkast Juni 2018

6. Sonekart-Sokna-Høringsutkast Juni 2018

7. Sonekart-Tyristrand-Ask-Nakkerud-Høringsutkast Juni 2018

8. Konsekvensutredning av nye utbyggingsområder

9. Planbeskrivelse revidert mars 2017

10. Saksutredning

11. Saksprotokoll 1. behandling

12. Saksprotokoll 2. behandling

Skrevet av Mats Øieren endret