Områderegulering Hønefoss

Nyheter om planarbeidet for byplanen

Hensikten med områdereguleringen er å fastlegge overordnede rammer for utvikling av Hønefoss som et attraktivt, kompakt og bærekraftig regionsenter. Byen skal ha en tydelig identitet og et bredt utvalg av funksjoner. I Hønefoss skal det bygges opp under de store samferdselsinvesteringene som kommer, ved å tilrettelegge for befolkningsvekst og nye arbeidsplasser i sentrum. Dette er i samsvar med målet i kommuneplanens samfunnsdel - Hønefoss skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet. En bærekraftig og funksjonell løsning for trafikkavviklingen i Hønefoss vil være en sentral del av arbeidet.

Områdereguleringen ble vedtatt med noen endringer av kommunestyret i møte 5. september 2019. Her finner dere sakens behandling med dokumenter og saksprotokoll.

Vedtak av områdereguleringen med informasjon om klageadgang vil snart kunngjøres. I den forbindelse vil det komme en mer fyldig nyhetssak. 

 

Hensikten med områdereguleringen har vært å fastlegge overordnede rammer for en god og helhetlig utvikling av Hønefoss som et attraktivt, kompakt og bærekraftig regionsenter. Byen skal ha en tydelig identitet og et bredt utvalg av funksjoner. I Hønefoss skal det bygges opp under de store samferdselsinvesteringene som kommer, ved å tilrettelegge for befolkningsvekst og nye arbeidsplasser i sentrum. Dette er i samsvar med målet i kommuneplanens samfunnsdel – Hønefoss skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet. En bærekraftig og funksjonell løsning for trafikkavviklingen i Hønefoss vil være en sentral del av arbeidet.

Ringeriksbanen er under planlegging, og Hønefoss vil få et InterCity-tilbud som gir ca. 30 min. reisetid til Oslo. Som følge av Ringeriksbanen forventes det en økt befolkningsvekst i Hønefoss, og som kan gi opp 10.000 nye innbyggere frem mot 2030. Ringerike kommune vil kunne ha 40.000 innbyggere i 2030, og regionen nærmere 80.000. En ny jernbanestasjon i Hønefoss må planlegges som et godt integrert kollektivknutepunkt i byen.

I brev fra Samferdselsdepartementet (datert 30.08.2015) forventes det at lokale myndigheter bygger opp under investeringene for Ringeriksbanen og ny E16 gjennom aktuelle virkemidler på sine ansvarsområder, og at transportetatene og lokale myndigheter i samarbeid legger til rette for at nytten av prosjektene blir best mulig.

Hønefoss er en by og regionsenter med korte avstander. En handels- og byutviklingsanalyse fra 2012 viste at 60% av befolkningen bor i eller rett utenfor sentrum. 30% bor innenfor 20 minutters gangavstand og 65% har mindre enn 15 minutters sykkeltur fra Søndre Torv. Samtidig er det gode muligheter for å fortette Hønefoss sentrum med flere boliger og arbeidsplasser tett på stasjonen. Dette igjen gir stort potensial for å tilrettelegge for gående og syklister i Hønefoss.

 

Byplanarbeidet har hatt fire hovedmålsetninger/ tema:

  • Kollektivknutepunktet i Hønefoss – bussterminal, drosjesentral, sykkelparkering og tilknytning til jernbanestasjonen
  • Byutvikling og fortetting – styrke sentrum gjennom fortetting med boliger og arbeidsplasser
  • Mobilitet – snu utviklingen og tilrettelegge for gange og sykkel
  • Styrke offentlige rom, parker og blågrønne strukturer

 

Tidligere kunngjøringer   ParallelloppdragetFramdriftsplan medvirkning høst 2018

 

Du kan lese mer om ulike plantyper, rollefordeling og planprosess her.

 

 

 

Vis mer

Siste nytt om

Områderegulering Hønefoss