Forslag til byplan på høring og offentlig ettersyn

Formannskapet har besluttet å legge forslaget til byplan (områderegulering Hønefoss) ut på høring og offentlig ettersyn. Byplansjef Inger Kammerud orienterte formannskapet om hovedgrepene i møtet tirsdag 22. januar.

Et viktig grep er å vri landkaret på Hønefoss bru for å åpne opp for et nytt bytorg, Tømmertorget. Dette vil binde sammen Søndre- og Nordre torv. Krysset mellom Arnemannsveien og Kongens gate flyttes mot øst slik at det blir tryggere, og Kongensgate får et løft gjennom hele byen. Et sammenhengende gang- og sykkelnett, og nye bruforbindelser øker tilgjengeligheten til sentrum og skal gjøre det enklere å la bilen stå.

Petersøya skal forbli en grønn lunge og «Elvelangs» skal fullføres. Mellom Tippen, Øya og stasjonsområdet foreslås den høyeste fortettingen av sentrum med enkelte høye hus. I dette området er skyggeproblematikken minst. Området tåler høye hus, det forankres i historien, og bygger opp under jernbanestasjonen som et knutepunkt på Ringeriksbanen. I planforslaget sikres tilgjengeligheten til fossen og elva gjennom krav om siktlinjer og gangpassasjer for allmennheten.

Gjennom realisering av byplanen vil det over tid utvikle seg et nettverk av byrom som kobler sammen grønnstruktur, sykling, gange, friluftsliv, kulturminner, boliger, næring og forretninger i
Hønefoss sentrum. En trygg og god by for alle, alltid.

 

Høringsperioden er 6 uker

Byutvikling er komplekst. Politikerne ønsker at de som har interesser i og for byen bruker høringsperioden til å komme med merknader til planforslaget. Politikerne i formannskapet ønsket  at merknadene som kom fra de ulike politiske partiene i møtet, skal følge saken når den legges ut.

Det blir invitert til orienteringsmøter om planforslaget i høringsperioden.

Fristen for merknader er 20. mars 2019.

Les mer om hvordan du sender inn merknader her

 

Presentasjonen til byplansjefen i formannskapet 22 . januar 2019:

Status byplan – orientering til FS 22.1.19

 

Skrevet av Linda Moholdt Nordgården endret