Medvirkning for ungdomsskolen og videregående

Dagene 30. mai, 4. juni, 15. juni og 18. juni er satt av til medvirkning for elever ved Hov, Veienmarka og Haugsbygd ungdomskoler og Hønefoss og Ringerike videregående skoler i Hønefoss. Det er satt av tre dager til planverksted og én til presentasjon og introduksjon til planverksted.

Opplegget består av to gruppeoppgaver. Den første handler om Hønefoss i dag. Her kan elevene blant annet si noe om hvordan det er å være ungdom i Hønefoss, hva de synes er positivt eller negativt med byen og hvordan byen fungerer for dem. Den andre oppgaven fokuserer på fremtidens Hønefoss. Her har elevene mulighet til å komme med forslag til hvordan Hønefoss burde se ut i fremtiden, f.eks. hvor de ønsker gang- og sykkelsti, gangbroer, parker eller ulike aktivitetsområder og møteplasser. Begge oppgavene består av åpne spørsmål slik at det er mulig å uttrykke seg både skriftlig og visuelt. Medvirkningen er i hovedsak knyttet opp mot byplanen og spørsmålene er på et overordnet nivå, men vi setter pris på alle synspunkter som kan hjelpe oss i arbeidet med å lage en bedre by.

Formannskapet er invitert til å komme og observere ved alle verkstedene.

Medvirkningsopplegget for allmennheten arrangeres fra juni og fortsetter til høsten. Da får innbyggerne og politikerne mulighet til å si sin mening. Mer informasjon om dette kommer senere.

Skrevet av Mats Øieren endret