Merknader og innsigelser til offentlig ettersyn

Frist for å komme med merknad eller uttalelse til forslag til byplanen (områderegulering for Hønefoss) var 20. mars 2019.

Kommunen har mottatt nærmere 90 merknader og innsigelser. Vi jobber nå med å gjennomgå og oppsummere alt som har kommet inn.

Mange er opptatt av byplanen

Innen 20.mars har det kommet 82 merknader og innsigelser. Vi har så langt  mottatt fem innsigelser, disse er fra Statens Vegvesen, Buskerud fylkeskommune, Bane NOR, NVE og Fylkesmannen i Oslo og Viken. Fylkesmannen, som samordningsinstans, og NVE har fått utsettelse til 3. april 2019. Ringerike Venstre har fått utsettelse til 28. mars 2019.

Behandling av merknader og innsigelser:
Rådmannen gjennomgår og oppsummerer alle merknader og uttalelser/innsigelser. Vi gjør en vurdering av alt som har kommet inn, og ser på hvordan planen bør bearbeides.

Innsigelser:
Hvem som kan fremme innsigelse framgår av 2.2 i Retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven.

Det skal bare fremmes innsigelse der det er nødvendig å benytte dette virkemiddelet for å ivareta nasjonale og viktige regionale interesser eller andre interesser av stor samfunnsmessig betydning.
Kommunen og organet som har kommet med innsigelse, må der det er mulig forsøke å bli enige om en løsning. Det er retningslinjene som gir metoden for videre prosess.

Når merknader og innsigelser er gjennomgått og oppsummert, og vi har gjort en vurdering av hvordan planen bør bearbeides, vil dette presenteres og i tillegg fremmes som en orienteringssak. Formannskapet, som styringsgruppe for områdereguleringen, har også mulighet for å vedta prinsipielle delvedtak i et politisk møte. Det er avgjørende at dialogen med innsigelsesmyndighetene har kommet såpass langt at rådmannen har oversikt over hva som skal til for at innsigelser kan trekkes.

Oversikt over merknader og innsigelser

Nedenfor finner du alle innkomne merknader og innsigelser til byplanen:

 

Innsigelser

Statens Vegvesen

Buskerud fylkeskommune

Bane NOR

NVE

Fylkesmannen i Oslo og Viken

 

Offentlige myndigheter

Byrådsavdeling for byutvikling

 

Kommunale uttaleparter

Ansatte Hønefoss skole

Miljørettet helsevern Ringerike kommune

Utbygging og teknisk forvaltning

 

Organisasjon

Ringerike Arbeiderlag

Ringerike SV

Petersøyas Venner

Petersøyas Venner – Vedlegg 1

Innbyggerinitiativ

KrF

Nordsia Vel

Ringerike kirkelige fellesråd

Fortidsminneforeningen i Ringerike og Omegn

Ringerike Høyre

Rødt Ringerike

Ringerike Arbeiderparti

DNT Ringerike

Den Norske Kirke

Tyristrand Landsbyforening

Universitetet i Sørøst-Norge avd Ringerike

Ringerike Næringsforening

Venstre

Vedlegg venstre – kart med alternativ gang og sykkelvei

Unge Venstre

 

Private

Stein Bakken

Stabells gate 8 AS, Flattums gate 12 AS og Grand Hotel Hønefoss AS -komplementering

Lise Bye Jøntvedt, Kjell-Olav Jøntvedt, Catalina Guerrero Jøntvedt og Øivind Kr. Guerrero Jøntvedt

Wenche og Per Weisteen

Christine K Jørgensen

Harald Heggen Brørby

Jan Erik Berg

Jan Erik Berg

Jan Erik Berg – Vedlegg 1

Kirkegaten 7 ANS

Knut Fure

Ring Eiendomsutvikling AS

Ring Eiendomsutvikling AS – Vedlegg 1

Toril Westheim

Ola Landmark

Reidar Olsen

Knut Holter

Knut Holter – Vedlegg 1

Lafton Eiendom AS

Lafton Eiendom AS – Vedlegg 1

Sameiet Kinohaven Terrasse

Halvorsen og Reine AS

SG arkitektur AS

Hilde Grefsrud

Nina Gabrielsen og Arild Myrmel

Henriette C. Hovde

Kari Løvskogen

Block Watne

Eiendomsservice Ringerike AS

Randi Kirkaune

Egil H Lindsjørn

Geir Dahl

Anne Berit Haugen Rijken

Gro Ridderhus

Hans Einar Thorset

Hans Einar Thorset – vedlegg 1

Hans Einar Thorset – vedlegg 2

Scala Eiendom AS

Trond Skogdal

Linda Lilleenget

BA-tec 1

BA-tec 2

Pelle Gangeskar

Minde & Minde AS

Brakar AS

Rune Berg, Jørn Berg, Geir Berg

Marianne Skogstrøm Endrerud og Lars Torstensen Lindstøl

Ottar Engebretsen

Ottar Engebretsen – Vedlegg 1

Ottar Engebretsen – Vedlegg 2

Ottar Engebretsen – Vedlegg 3

Ottar Engebretsen – Vedlegg 4

Ottar Engebretsen – Vedlegg 5

Ottar Engebretsen – Vedlegg 6

Ottar Engebretsen – Vedlegg 7

Ottar Engebretsen – Vedlegg 8

Hønefoss Taxi SA

Per Martin Nordli

Kristin Grov

Natalia Anita Sadowski

Ringerikskraft 1

Ringerikskraft 2

Jan Solgård, Ole Håkon Opperud, Erik G. Karlsen, Arne S. Sørland

Stein Halvorsen Arkitekter AS

Anne Rønningsbakk

Ngoc Sang Ho

Sindre Nørgaard

Bodil Gusgaard

Trefokus AS

Bruget Hønefoss AS

Tronrud Eiendom AS

Tronrud Eiendom AS

Tronrud Eiendom AS

Tronrud Eiendom AS

Tronrud Eiendom AS

Bjørn Eskil Johansen

 

 

Foto: Rambøll – DRMA

Skrevet av Mats Øieren endret