Viktig vedtak om transport og byutvikling

I løpet av de første ukene i oktober har politikerne fattet flere viktige vedtak for byplanen. Både prinsipper for transportsystemet og byutviklingsstrategien har vært oppe til politisk behandling og er viktige både for å gi retning i arbeidet og for å holde framdriften.

Prinsippvedtak transport

Strategi og plan fattet 4. oktober prinsippvedtak om hva som skal konsekvensutredes av nytt transportsystem i Hønefoss.

Transportsystemet er skjelettet i byplanen. Arbeidet med andre temaer som grønne lunger, møteplasser og fortetting blir enklere å få på plass når prinsippene for transportsystemet er klart. Prinsippvedtaket gir retning for videre arbeid med konsekvensutredninger og arbeid med byplanen.

Politikerne mener kartfremstillingen av veisystemet som ble lagt fram, er det riktige grunnlaget å jobbe videre med. Det er gitt tommel opp for å jobbe videre med bruer over elva og sammenhengende gang- og sykkelveier.

I tillegg til ble det vedtatt åtte grunnprinsipper for gatesystemet. Byen skal bindes sammen gjennom nye elvekryssinger og sammenhengende gang- og sykkeltraseer. Tilgjengeligheten  til stasjonen for miljøvennlig transport skal forbedres. Blant annet er grunntanken for vegsystemet  at de største veiene langs hovedaksene i byen skal utformes som gater. Det skal i størst mulig grad være grønnstruktur som skiller myke og harde trafikanter. Det skal konsekvensutredes for to ulike profiler på bru over Petersøya, én med kollektivfelt, sykkel og gange og én kun for sykkel og gange.

– Vi må kunne lese av gaten at du nå er inne i byen. Møblering av gaten vil vise byens grenser, sa byplansjef Inger S. Kammerud

Grunnlagsdokument for parkerings- og sykkelstrategi ble også tatt til orientering 4. oktober. Det skal utarbeides sykkelstrategi og parkeringsstrategi, som utvikles i samarbeid med grunneiere, gårdeiere og det lokale næringslivet. Denne legges frem i egen sak (når?)

Alle prinsippene finner du i protokollen i Strategi og plan 04.10.18.

 

Byutviklingsstrategi

Byutviklingsstrategien var oppe til behandling i Formannskapet 16. oktober. Dokumenter og protokoll finner du her. Strategien skal til videre behandling og endelig vedtak i Kommunestyret.

Artikkelfoto: Oda Hveem

Skrevet av Linda Moholdt Nordgården endret