Bane innen 2024

Under Øst-Vest konferansen 2016 i mars lovte Erna Solberg å starte byggingen av jernbanen i 2019 og at togpassasjerene kunne kjøpe billetter til første avgang for det nye InterCity-toget allerede fem år senere.

Konferansen ble holdt på Klækken Hotell, og statsminister Erna Solberg var hovedtaler, etter å ha blitt introdusert av konferansier Arne Hjeltnes. Hun bekreftet det som har vært signalisert av regjeringen siden i fjor høst: At det både blir jernbane og ny E16 i området.

Motorveien mellom Skaret og Hønefoss planlegges parallelt med en ny jernbanetrasé: Det krever at de statlige organisasjonene Jernbaneverket og Statens vegvesen planlegger utbyggingen sammen.

Derfor var det en bekreftelse da både både vei- og jernbanedirektøren hadde funnet tid til å komme til Ringeriksregionen og Øst-Vest konferansen på Klækken.

– Vi sa vi måtte se vei og bane i sammenheng og at vi måtte ha en statlig planprosess. Vi har fått gjennomført den eksterne kvalitetssikringen, og regjeringen har besluttet felles planlegging av vei og bane, med mål om byggestart i 2019 og ferdigstillelse i 2024, bekreftet Solberg i sin tale.

Tap av verdier og vekst

Vedtaket om Ringeriksbanen var opprinnelig fra 1992, og Solberg, som satt på Stortinget allerede den gang, innrømmer at Ringeriksbanen egentlig burde ha stått klar i 2002. Men det ble ikke slik.

Solberg sa under konferansen at hun var svært fornøyd med at denne regjeringen hadde fått redusert planleggingstiden med fem år.

– Jeg mener dette har hatt stor betydning. Det betyr at vi kan se frem til en enorm innkortning på jernbanestrekningen mellom Bergen og Oslo. Men tenk over hvilket tap av gods og reisende det har vært når man har hatt én time lenger reisetid i 22 år ekstra. Hvis man hadde fulgt opp vedtaket i 1992 som vi følger opp nå, ville Ringeriksbanen stått ferdig i 2002.

Nå blir den ferdig i 2024, sa Solberg og fortsatte:

– Hvis vi tenker på den samfunnsøkonomiske kostnaden av at man i 22 år ikke har fulgt opp dette vedtaket, blir det en ganske stor sum. Tenk på alle godsvognene som er gått på veien fordi de ikke har funnet det lønnsomt å ta toget, og alle forsinkelsene vi har hatt for passasjerene. Og ikke minst, konsekvensene for regionalutviklingen i dette området, hva hadde det ikke betydd hvis man tidligere hadde fulgt opp det området? Men nå får vi det altså til og så får vi glede oss over det.

Viktig avlastning for Oslo

For Ringeriksregionen blir det svært kort vei inn til Oslo og vice versa, rundt 30 minutter med toget. Det fører i praksis til at hovedstadsregionen får ett felles bo- og arbeidsmarked, ikke minst med Hønefoss. Statsminister Solberg mener Ringeriksregionen vil gi et sterkt bidrag for å takle den store befolkningsveksten på Østlandet. Det vil igjen få konsekvenser både for næringsutviklingen og byutviklingen.

– Det var bakgrunnen for at vi var opptatt av dette også før vi kom i regjeringsposisjon. Dette er egentlig et byutviklings- og et osloregionsutviklingsprosjekt, i tillegg til den selvsagte gevinsten med at banen forkorter veien til Bergen, sa bergenseren med et megetsigende smil.

– I flere år har Oslo vært Europas raskest voksende by. Vi vet at det skaper større trafikkutfordringer og mer trengsel. Veksten i storbyregionen skal primært skje gjennom kollektive løsninger på det som er dagpendling inn og ut av byen, men da må vi sørge for at det er kollektiv- og infrastrukturtilbud som folk kan bruke når regionene vokser seg større, sier hun og viser til at avgjørelsen allerede har fått positive konsekvenser for det lokale næringslivet, samt det offentlige på Ringerike.

– Jeg vet at noen av de største næringsaktørene på Ringerike planlegger å investere flere milliarder kroner de nærmeste årene i forlengelse av at vi både har vedtak om Ringeriksbanen og ny E16. Ringerike kommune har selv investeringsplaner på opp mot 2 milliarder kroner de kommende årene, det bidrar til sterk vekst og utvikling, mener statsministeren.

Flere ringvirkninger for Ringerike

Solberg gjentok flere ganger at dette kommer til å bli et vekstområde på grunn av ringvirkningene. Avstanden til Bergen blir kortere, verdien av en vinteråpen vei mellom Oslo og Bergen betyr veldig mye for næringsgrunnlaget fremover. Dessuten vil Hallingdal, med flere kommuner som har reiseliv som næringsgrunnlag, komme til å oppleve enda større gevinster fordi det blir enklere å finne sommer- og vinterdestinasjoner med kortere reiseavstand.

– Dette er et tilgjengelighetsområde som mange ønsker å flytte til. Det betyr flere barnehager, skoler og alt det andre man må ta med seg når befolkningen øker. Men det betyr også at man er med på det store løftet om å gjøre kollektivtrafikken viktigere for løsningene fremover. Det er arbeidsplasser og utvikling som ikke ville kommet uten denne innkortningen i tid, sier Solberg og understreker at en annen løsning kunne ført til større problemer:

– Hadde vi bare bygget motorveien, hadde man nok fått mer vekst her i dette området vi er i nå, men man hadde også fått mer kork inn mot Oslo. Derfor blir det viktig å stimulere til at folk tar jernbanen når den kommer.

Ringerike prioriteres

Ringerike vil bli et enda viktigere trafikknutepunkt mellom øst og vest når Ringeriksbanen og ny E16 står ferdig i 2014. Gjennom mange år er det jobbet intenst med å få realisert disse nasjonale samferdselsprosjektene.

En viktig milepæl i realiseringen av prosjektene er etatenes forslag til ny Nasjonal transportplan for 2018 til 2029. I forslaget etatene la frem 29. februar er både Ringeriksbanen og ny E16 med som bundne prosjekter.

At prosjektene er med som bundne prosjekter betyr at de er politisk bestemt og at de dermed skal gjennomføres.

Forslaget til NTP legger opp til at byggingen skal starte i 2019 og at vei og bane ferdigstilles i 2024.

Detter er også helt i tråd med det statsminister Erna Solberg poengterte på Øst-vest-konferansen på Klækken tre dager senere.

Nasjonal transportplan

Nasjonal transportplan revideres hvert fjerde år og dette er femte gang planen fremmes. Regjeringen planlegger å legge fram stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan våren 2017.

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet, samt samfunnssikkerhet og sammenhengende standard/utbygging har vært avgjørende for investeringsporteføljene i forslaget. Retningslinjene er gitt med fire ulike økonomiske rammenivåer, og prioriteringene vises for 4+2+6 år.

Grunnlaget til Nasjonal transportplan 2018–2029 blir også sendt på høring. Høringsfristen for fylkene er 1. juli 2016, og uttalelsene sendes til Samferdselsdepartementet.