Byutvikling og parallelloppdrag

Ringeriksbanen skal bygges. Sammen med ny firefelts E16 skal den stå ferdigstilt i 2024. Dette åpner for fantastiske muligheter for Hønefoss dersom hele byen møter utfordringene på en offensiv måte.

For å få tegnet et godt bilde av mulighetene har kommunen, i samråd med Norske arkitekters landsforbund (NAL), bedt tre arkitektgrupper med bred kompetanse om å tegne hvert sitt fremtidsbilde av byen med noe ulik innfallsvinkel gjennom et parallelloppdrag. Forslagene viser hvilken retning byen kan utvikle seg i og gir et rikt tilfang av ideer som kan brukes i videre byutvikling.

Ringeriksbanen reduserer kraftig reisetiden til Oslo. Dette gjør at Hønefoss blir en integrert del av Osloregionens bo- og arbeidsmarked og får tilgang på Oslos mange handels- og kulturtilbud. Den nye konkurransen kan gjøre Hønefoss til en halvdød soveby, eller en av de selvstendige og vitale byene i Osloregionen på linje med Drammen, Lillestrøm og Moss. I så fall må Hønefoss ha et næringsliv og bykvaliteter som kan konkurrere med Oslo. I tillegg må Hønefoss videreutvikle sitt særpreg slik at kvalitetene står tydelig frem.

Gjennom nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging har staten lagt klare rammer for utviklingen av Hønefoss.

  • Kommunen skal ha en aktiv og helhetlig sentrumspolitikk som skaper et godt og levende bymiljø.
  • Det skal legges aktivt til rette for etablering av boliger, arbeidsplasser, handel, service og sosiale møteplasser i sentrum.
  • Det er ønskelig med et forpliktende samarbeid mellom kommunen og privat næringsliv.
  • Arkitektur, kulturminner, landskapsverdier, vann og grønne elementer skal tas aktivt i bruk som ressurser i sentrumsutviklingen.

Parallelloppdrag

Et parallelloppdrag er et utredningsoppdrag, ingen konkurranse. Arkitektgruppene kan samarbeide på kryss og tvers underveis.

Ved oppstarten ble det arrangert et åpent møte hvor alle som ville kunne delta. Det samme ble gjort når forslagene fra arkitektene forelå og ble overlevert til vurderingskomiteen.

Midtveis i prosessen ble det arrangert et verksted hvor mange ulike interessenter ble invitert til å drøfte arbeidet som pågikk. Etter dette møte fikk arkitektgruppene noe ulike oppgaver for at byens utfordringer og muligheter skulle bli belyst på en best mulig måte.

Evalueringskomiteen lager så en anbefaling til kommunen med utgangspunkt i forslagene.

Hvordan skal resultatene av parallelloppdraget brukes?

Parallelloppdraget avsluttes sommeren 2016 og resultatene skal både gi innspill til den pågående revisjonen av kommuneplanens arealdel og til et områdeprogram for Hønefoss sentrum. Dette skal utvikles høsten 2016.

En eventuell kommunedelplan og eller reguleringsplaner i tråd med områdeprogrammet utarbeides fra og med 2017. Områdeprogrammet skal både beskrive rammer for videre planlegging og være en gjennomføringsplan for kommunen.

Hva skjer nå?

Det neste som nå skjer er at vurderingskomiteen vurderer forslagene og legger frem sine vurderinger i et åpent møte 22. juni.

Her kan du se forslagene

Her kan du se arkitektenes forslag som ble overlevert vurderingskomiteen på et åpent møte 25. april 2016. Alle tre har utviklet helhetlige løsninger, men de har også fått egne fordypningstema.

Asplan viak as

Disse har hatt et særlig øye for grønn mobilitet og kollektivknutepunkt.

Hefte (pdf)

DRMA as, Rambøll as og Everyday as

Disse har sett spesielt på elv, byliv og byfunksjoner.

Hefte (pdf)

Dyrvik arkitekter as, JAJA architects as og Hjellnes consult as

Disse har sett spesielt på bystruktur og fortettingspotensialet, bevaring etc.

Hefte (pdf)

Vurderingsskomiteen

Gunn Edvardsen, Ringerike kommune, kommunalsjef, samfunn

Lars Lindstøl, Ringerike kommune, planlegger,

Øystein Bull-Hansen, Norske arkitekters landsforbund, rådgiver

Einar Lilleby, Statens vegvesen, arkitekt, Vegdirektoratet

Anders Hagerup, Statens vegvesen, seksjonsleder

Cecilie Bjørlykke, Jernbaneverket, rådgiver

Simen Gylseth, Bjørbekk og Lindheim as, landskapsarkitekt MNLA

Dagfinn Aslaksrud, Eiendomsservice, daglig leder

Håkon Tronrud, Tronrudgruppen, konsernsjef

Børre Kongsmoe, sentrumshandelen

Terje Dalen, AKA, utviklingsdirektør