Byutvikling og parallelloppdrag

Ringeriksbanen skal bygges sammen med ny firefelts E16. Dette åpner for fantastiske muligheter for Hønefoss dersom hele byen møter utfordringene på en offensiv måte.

For å få tegnet et godt bilde av mulighetene har kommunen, i samråd med Norske arkitekters landsforbund (NAL), bedt tre arkitektgrupper med bred kompetanse om å tegne hvert sitt fremtidsbilde av byen med noe ulik innfallsvinkel gjennom et parallelloppdrag. Forslagene viser hvilken retning byen kan utvikle seg i og gir mange gode ideer som kan brukes i videre byutvikling.

Ringeriksbanen vil redusere reisetiden til Oslo kraftig. Dette gjør at Hønefoss blir en integrert del av Osloregionens bo- og arbeidsmarked og får tilgang på Oslos mange handels- og kulturtilbud. Samtidig må Hønefoss utvikle seg til å bli en selvstendig og vital by på lik linje med Drammen, Lillestrøm og Moss. Dette er viktig for å unngå at Hønefoss blir en soveby. Det betyr at Hønefoss må ha et næringsliv og bykvaliteter som kan konkurrere med Oslo, i tillegg til et særpreg som tydeliggjør byens kvaliteter.

Gjennom nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging har staten lagt klare rammer for utviklingen av Hønefoss.

  • Kommunen skal ha en aktiv og helhetlig sentrumspolitikk som skaper et godt og levende bymiljø.
  • Det skal legges aktivt til rette for etablering av boliger, arbeidsplasser, handel, service og sosiale møteplasser i sentrum.
  • Det er ønskelig med et forpliktende samarbeid mellom kommunen og privat næringsliv.
  • Arkitektur, kulturminner, landskapsverdier, vann og grønne elementer skal tas aktivt i bruk som ressurser i sentrumsutviklingen.

Parallelloppdrag

Et parallelloppdrag er et utredningsoppdrag, det er ingen konkurranse. Arkitektgruppene kan samarbeide på kryss og tvers underveis.

Ved oppstarten ble det arrangert et åpent møte hvor alle som ville kunne delta. Det samme ble gjort når forslagene fra arkitektene forelå og ble overlevert til vurderingskomiteen.

Midtveis i prosessen ble det arrangert et verksted hvor mange ulike interessenter ble invitert til å drøfte arbeidet som pågikk. Etter dette møtet fikk arkitektgruppene noe ulike oppgaver for at byens utfordringer og muligheter skulle bli belyst på en best mulig måte.

Vurderingskomiteen kom til slutt med en anbefaling til kommunen med utgangspunkt i forslagene. Anbefalingene kan du finne i sluttrapporten som er presentert i kolonnen til høyre.

Hvordan skal resultatene av parallelloppdraget brukes?

Parallelloppdraget ble avsluttet sommeren 2016, og resultatene av parallelloppdraget brukes i det pågående arbeidet med områderegulering for Hønefoss.

 

Her kan du se sluttrapporten

Sluttrapporten er utarbeidet av en vurderingskomité som har gått gjennom arkitektenes forslag og laget en anbefaling til kommunen. Hovedvekten er lagt på anbefalingene og ikke på å presentere arkitektgruppenes forslag. Vi ber dere studere disse nærmere for å kunne høste fra det rike tilfanget av ideer som de rommer.

Komiteen er satt sammen av fagfolk fra Jernbaneverket, Vegvesenet, fylkeskommunen, Norske arkitekters landsforbund (NAL), Norske landskapsarkitekter (NLA), kommunens ledelse og planleggere, samt flere representanter for næringslivet.

Sluttrapport

Hefte (pdf)

Her kan du se forslagene

Her kan du se arkitektenes forslag som ble overlevert vurderingskomiteen på et åpent møte 25. april 2016. Alle tre har utviklet helhetlige løsninger, men de har også fått egne fordypningstema.

Asplan viak as

Disse har hatt et særlig øye for grønn mobilitet og kollektivknutepunkt.

Hefte (pdf)

DRMA as, Rambøll as og Everyday as

Disse har sett spesielt på elv, byliv og byfunksjoner.

Hefte (pdf)

Dyrvik arkitekter as, JAJA architects as og Hjellnes consult as

Disse har sett spesielt på bystruktur og fortettingspotensialet, bevaring etc.

Hefte (pdf)

Vurderingskomiteen

Gunn Edvardsen
Ringerike kommune, kommunalsjef samfunn

Lars Lindstøl
Ringerike kommune, planlegger

Øystein Bull-Hansen
Norske arkitekters landsforbund, rådgiver

Einar Lillebye
Vegdirektoratet, arkitekt

Anders Hagerup
Statens vegvesen, seksjonsleder

Cecilie Bjørlykke
Bane NOR, rådgiver

Simen Gylseth
Bjørbekk og Lindheim as, landskapsarkitekt MNLA

Dagfinn Aslaksrud
Eiendomsservice, daglig leder

Håkon Tronrud
Tronrudgruppen, konsernsjef

Børre Kongsmoe
Sentrumshandelen

Terje Dalen
AKA, utviklingsdirektør