Regionens viktigste vekstmiljø

Ringerike kommune kjøper selskapet Fossveien 7-9 Eiendom AS for 21 millioner kroner. Selskapet eier eiendommen som i dag er hovedkontoret for Ringeriks Kraft.

– Ringerike kommune står overfor en stor utvikling. Ringeriksbanen og ny E16 vil gi økt vekst og aktivitet i hele regionen. Vi merker allerede et økende behov for kommunal deltagelse i store regulerings- og utbyggingsprosjekter som er en forutsetning for vekst og utvikling i Ringerike, sier kommunikasjonsrådgiver Mats Øieren.

De tre kommunene i regionen har allerede startet planleggingen av ett felles regionalt plankontor. Dette kontoret skal jobbe med en felles regional arealplan og planer som påvirkes av Ringeriksbanen og ny E16. Det er derfor naturlig å legge et slikt kompetansemiljø sentralt i Hønefoss sentrum.

Kontoret skal bemannes med ansatte for regionens planavdelinger i tillegg til ansatte fra Buskerud fylkeskommune.

Fylkesordfører Roger Ryberg uttalte nylig at dette vil være det første stedet i landet med en slik organisering, sier Øieren.

Om Ringerike kommune skal kunne satse og vokse er det viktig med gode og funksjonelle lokaler til tjenestene.

Det er også et strategisk valg at Ringerike kommune skal være en aktiv deltager i sentrum for å bidra til en levende by.

Ringerike kommune leier i dag flere kontorlokaler i Hønefoss sentrum. Ved den veksten det nå legges opp til vil det være behov for kontorplasser hvor det kan legges til rette for å jobbe sammen på tvers av fagene. Dette er det små muligheter for innen dagens leide og eide lokaler.

Som eier av Fossveien 7-9 vil vi få mulighet til å samlokalisere flere av de tjenestene som direkte jobber med vekst og samfunnsutvikling. Det vil da kunne bygges enda sterkere miljøer innen dette, noe både Ringerike og regionen vil ha stort behov for fremover. Et stort og sterkt kompetansemiljø vil også øke mulighetene våre til å tiltrekke oss den aller beste kompetansen i hard konkurransen med andre.

Fossveien 7-9 vil dermed bli ett av regionens viktigste vekstmiljøer fremover, avslutter Øieren.

Attraktiv bokommune

Innen 2030 skal det bo 40 000 mennesker i Ringerike. Kommunen har som mål at det skal være helse i alt kommunen gjør og med aktivitet for alle.

I samfunnsdelen av kommuneplanen er det slått fast at Ringerike skal være en attraktiv bokommune, særlig for unge og familier i etableringsfasen.

Høy verdiskapning

Om 15 år har Ringerike et robust næringsliv, med god bredde og høy verdiskapning og produktivitet.

Det er visjonen som beskrives i kommuneplanen for næringslivet i kommunen. Samferdselsutviklingen har styrket regionens konkurransekraft. Antallet arbeidsplasser har økt i takt med befolkningsveksten.