Vil ha flere menn i barnehagene

Ringerike kommune jobber med å rekruttere flere menn til stillinger i de kommunale barnehagene. – Det er en givende jobb å jobbe i barnehage, sier Rune Solem, avdelingsleder i Eikli barnehage.

Et godt barnehagetilbud er viktig for at Ringerike kommune skal være et attraktivt sted å bo og etablere seg. Derfor er det viktig for kommunen å ha gode vilkår for barnefamiliene og gi gode oppvekstsvilkår for alle barn i Ringerike. Ved nyttår i 2017 hadde hele 93,3 prosent av barn under fem år plass i barnehage, noe som tilsvarer 1 392 barn.

Arbeidet med å rekruttere flere menn til stillinger i de kommunale barnehagene er viktig. I dag er bare seks prosent av de ansatte i kommunens barnehager menn.

– Med flere menn i barnehagen får man et større mangfold og økt kvalitet i form av at man får variasjon i det pedagogiske opplegget og barnehagehverdagen generelt, sier Marianne Mortensen, kommunalsjef oppvekst, barn og unge.

Mortensen sier at menn har en annen måte å utfolde seg på i leken med barna. De utfordrer barnas komfortsone og grenser på en annen måte enn kvinnelige ansatte.

Nettverk for menn i barnehage 

Fra høsten 2016 har det vært etablert et eget nettverk for menn i barnehager “MiB – Ringerike” (Menn i barnehage). Prosjektet er et samarbeid mellom de private og kommunale barnehagene for å beholde de mennene som allerede jobber i barnehagen, og tiltrekke seg flere.

– Vi har blant annet arbeidet med å rekruttere gutter som skal begynne på videregående skole, og i forbindelse med senere studier. Dette er et langsiktig arbeid, sier hun.

Flere ungdomsskolegutter har hatt feriejobb i barnehager med full lønn. Skolen har også oppfordret gutter til å velge barnehage i arbeidspraksisen, noe som har vært ganske vellykket.

Givende arbeid

De mennene som har valgt å arbeide i barnehage forteller om et givende arbeid. Rune Solem arbeider ved Eikli barnehage.

– Jeg valgte barnehage fordi man får være med på barnas utvikling, særlig den språklige og sosiale utviklingen som gir grunnlag for livslang læring. Ingen dager er like i barnehagen og man blir møtt med et smil, energi og en ny start. Hver eneste dag, forteller han.

– Med flere menn i barnehagen får man et større mangfold og økt kvalitet i form av at man får variasjon i det pedagogiske opplegget og barnehagehverdagen generelt, sier Marianne Mortensen, kommunalsjef oppvekst, barn og unge, Ringerike kommune.
Rune Solem har valgt å arbeide i Eikli barnehage, som en av få menn.