Investerer stort i vann og avløp

Over en halv milliard kroner skal investeres i vann og avløp de neste tre årene. – Helt nødvendig om vi skal levere godt vann og rensing, sier Jostein Nybråten, leder for utbyggingsavdelingen.

Byggingen av Kilemoen vannrenseanlegg ferdigstilles i 2017 og skal settes i prøvedrift i 2018. Da vil innbyggerne som er tilknyttet få nyrenset vann fra anlegget.

God vannkvalitet til alle innbyggere

– En av utfordringene med den økningen vi forventer i innbyggertall er leveransen av rent vann. Vi trenger større kapasitet for å kunne levere godkjent vann til alle, sier Jostein Nybråten, leder for utbyggingsavdelingen i Ringerike kommune. Dagens anlegg på Kilemoen leverer 6 000 liter vann i minuttet til 24 000 innbyggere. Når det nye renseanlegget setter i full drift vil det gi 13 500 liter vann i minuttet og kunne betjene hele 60 000 innbyggere.

– Vi var nødt til å bygge et nytt anlegg for å få renset ut mangan i vannet. Når vi først bygger var det naturlig å bygge et anlegg som er forberedt for større befolkning, forteller prosjektleder Svein Morten Lillevik Westgård. Mangan er et ufarlig metallisk grunnstoff som kan føre til at drikkevannet blir svart. Det skaper også problemer i ledningssystemet fordi det avleirer seg.

Store investeringer

De neste årene skal vann og avløpssystemet i Ringerike oppgraderes for over en halv milliard kroner. Ved siden av det nye anlegget på Kilemoen er utvidelsen av Monserud renseanlegg til 350 millioner kroner den største enkeltinvesteringen.

– I tillegg til de store investeringen bygger vi nye vann- og avløpsledninger. Flere områder blir knyttet til renseanlegg for avløp slik at vi får kontroll på utslipp. Ledningen fra Åsa til Monserud er ett eksempel, sier Nybråten. Ved å koble nye områder på de store renseanleggene, kan mindre anlegg stenges. Det gir effekt både i forhold til enklere drift og bedre rensing.

– Vi har gamle renseanlegg som krever mye vedlikehold. Fornying er nødvendig og bygging av større anlegg er mer kostnadseffektivt, forteller han.

Gamle ledninger

Ledningssystemet for vann og avløp i Ringerike er stort sett i veldig god stand, selv om deler av nettet er gammelt.

– De gamle ledningene fungerer veldig bra så lenge de får ligge i fred. Når vi begynner å grave og endre ting kan vi få problemer. I forbindelse med utbyggingsprosjekter rundt om i kommunen har vi vært nødt til å bytte ut mye, slik at tilstanden er god, sier Nybråten.

Vedlikeholdsetterslepet 

– Vi har i mange år vært nødt til å bygge nytt i stedet for å drive vedlikehold. Det betyr at de gamle ledningene blir eldre. Derfor må vi fortsette fornyelsen med en kvalitet som skal vare i flere tiår framover, sier han.

VANN OG AVLØP

Pågående og nylige investeringer i vann og avløp i Ringerike:

• Vannverk Kilemoen (160 millioner kroner) Utvider kapasiteten til 60 000 personer og fjerner blant annet
mangan fra vannet. Skal være ferdig og i drift i mars 2018

• Renseanlegg Monserud (350 millioner kroner) Utvider rensekapasiteten til 60 000 personer.

• Vannverk Nes i Ådal under bygging og skal ferdigstilles i 2017/2018

• Sokna vannverk er ferdigstilt

• Renseanlegg Nes i Ådal er ferdigstilt

• Overføringsledning Åsa – Monserud
skal ferdigstilles i 2017

• Sanering Nymoen-Hen ferdigstilt i 2017

I tillegg kommer en rekke mindre utbedringer av ledningsnettet i hele kommunen. I Hønefoss vil det være behov for utskifting av gamle vann- og avløpsledninger.

Les mer om utvidelse av renseanlegget her.