Målrettet kompetanse

Som et ledd i politikernes ønske om satsing på kvalitet og kompetanse i helse- , skole- og barnehagesektoren er det ansatt tre kompetansemedarbeidere i kommunen.

 

De tre skal jobbe med kompetanse i form av faglig påfyll og etterutdanning. Nils Julius Olsen skal jobbe med kompetanseheving i ringeriks-skolen, Astrid Lundesgaard med helse og omsorg og Tove Smeby Vassjø jobber med barnehagene.

Tove Smeby Vassjø

Tove er utdannet sykepleier men har også utdanning innen pedagogikk og rådgivning, og har en master i klinisk helsearbeid med fordypning i refleksjon og veiledning.

Kultur for kompetanseheving

‘– Det som gjør denne jobben så spennende er at jeg opplever en kultur som er opptatt av kontinuerlig forbedring, og som ønsker å tilrettelegge for økt kompetanse. Jeg opplever en kultur for samarbeid og samhandling, og et lederskap som opptrer som støttende og opptatt av de ansatte, sier hun.

I barnehagesektoren skal hun blant annet jobbe med opplæring i IKT, lederopplæring og generell kompetanseheving med fokus på voksenrollen og tidlig innsats.

Fokus på kvalitet i tjenestene

– Barnehagene i Ringerike kommune består av medarbeidere og ledere med en ting felles, nemlig et ønske om å levere best mulig kvalitet i tjenesten til brukerne. Holdninger er avgjørende for muligheten til å lære og yte, og inngår derfor i all kompetanseutvikling, sier hun. Hun har også jobbet i skoleverket og kommer til Ringerike fra en jobb innen Helse og omsorg i Lunner kommune.

– Vi har blant annet avholdt en fagdag om vold og seksuelle overgrep der mer enn 200 ansatte deltok. Det har ført til opprettelsen av en tverrfaglig gruppe med alle instanser som jobber med barn i Ringerike. Disse jobber med tiltak og kompetanseheving for å avdekke og stoppe vold og overgrep mot barn, forteller hun.

Nils Julius Olsen

Nils har lang fartstid i skoleverket og har jobbet i ringeriksskolen i over 30 år. Han har vært både lærer, inspektør, avdelingsleder og rektor.

Utvikling krever systematisk arbeid

– Jeg har alltid vært opptatt av skoleutvikling og å gi elevene best mulig læringsmiljø. For å få til god læring, må det være systematikk i arbeidet. Jeg håper jeg kan være en støtte her, sier han.

Fra første februar har han vært kompetanserådgiver for skolesektoren, etter en overgang fra sin tidligere jobb på Vang. Han skal blant annet jobbe med videreutdanning av lærere gjennom programmet “Kompetanse for kvalitet”.

– Problemstillinger rundt hvordan vi best kan utnytte kompetansen vi har og finne ut hva lærerne og skolene trenger for å møte utfordringene de står overfor i framtiden, er noen av temaene jeg skal jobbe med, forteller han.

Ny plan for bruk av IKT i skolen

Olsen er også med på å utvikle en ny handlingsplan for ringeriksskolen og jobber med en ny plan for bruk av IKT i skolen.

– Et veldig spennende satsingsområde er programmet Språkløyper. Dette er et opplegg fra Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger. Hensikten er å heve kompetansen om lese- og skriveopplæring i alle fag, slik at elevene vil få bedre lese- og skriveferdigheter. Alle skolene i kommunen har meldt seg på programmet. Min oppgave blir å støtte skolene, og koordinere arbeidet, sier han.

Astrid Lundesgaard

Astrid er utdannet sykepleier, med videreutdanning i psykisk helsearbeid, samt innen pedagogikk, organisasjonskultur og ledelse. Hun har lang fartstid i spesialhelsetjenesten der hun har jobbet mye med kompetanse- og lederutvikling.

– Som en lærende organisasjon må vi ha en langsiktig og offensiv satsing på de ansattes kompetanseutvikling. Dette er nødvendig for å møte kommunens framtidige mål og videreutvikle et konkurransedyktig renommé, sier hun.

Kvalitet og pasientsikkerhet

Hennes viktigste motivasjon for å jobbe i Ringerike kommune er muligheten til å bidra til økt kvalitet og pasientsikkerhet innen Helse og omsorg. Privat er hun agronom og driver med jord- og skogbruk på Sokna. Enkelte hevder at hun er sykepleier i hjerte, leder i hodet og bonde i hendene.

Blant tiltakene hun jobber med er intensivkurs for egenassistenter før fagprøve, videreutdanning av egne ansatte til sykepleiere og vernepleiere, helsejuss-kurs for rundt 1000 ansatte og vikarer og samarbeid med Modum bad om kurs for ansatte i psykisk helse og selvmordsforebyggende arbeid.

– Det er viktig med en effektiv organisering av kompetanse- og utdanningsfeltet. Vi må sørge for grunnutdanning, etter- og videreutdanning for alle de faggruppene en moderne kommune trenger, legger hun til.