Ny skole for en ny tid

Den nye skolen på Benterud blir bygget for en helt ny tid. Moderne utforming og muligheter for kontinuerlig utvikling har vært viktig for hvordan skolen skal bli. Byggestart mai 2017.

Når den nye skolen står klar ved nyttår 2019 vil den være en topp moderne skole. Ikke bare vil den være et godt lærested for elevene, det skal også fungere som et samlingssted for nabolaget og idretten.

– Utformingen av skolen skal legge til rette for at møter og kommunikasjon mellom mennesker kan oppstå, og at kompetanse utvikler seg best i fellesskap, sier kommunalsjef skole og kultur, Magnar Ågotnes.

 

Viktig for læring

Med varierte undervisnings- og arbeidsmetoder hvor mer av elevenes arbeid og læring skjer i grupper av ulik størrelse er det nødvendig at skolens utforming tilpasses. Den nye skolen tar det nye kunnskapssamfunnet på alvor.

– Skolens virksomhet baserer seg på at kunnskap og læring oppstår gjennom samarbeid og kommunikasjon mellom mennesker. Derfor er det lagt vekt på at skolen har mange møteplasser mellom mennesker, sier Ågotnes.

Arkitekten har i sine forarbeider lagt vekt på at den nye skolen skal gi fysiske rammer for nærhet, gode møter og utvikling i et skapende fellesskap.

– Skolen er det viktigste stedet for elevenes læring og er møteplassen mellom voksne og barn på dagtid.

Samtidig skal moderne skoler ha en vesentlig funksjon som arena for kultur og idrett også på andre tider av døgnet, understreker Ågotnes.

 

Pedagogiske mål

– Elevenes behov for variasjon og tilpasning i læringsarbeidet er det viktigste med hele skolen. Dette har vi sørget for gjennom utforming av miljøet både ute og inne. Lærernes mulighet for å lykkes i arbeidet er gitt stor vekt gjennom løsninger som er fleksible, varierte og tilpasningsdyktige over tid, forteller Ågotnes.

Spesielle fag har fått egne rom som er utformet for å gi elevene bedre opplevelse av faget og det er tenkt at læring skal kunne skje både ute og inne. Landskapet og skolegården skal derfor kunne brukes som læringsarenaer.

 

Møteplass

For nærmiljøet blir skolen et viktig sosialt møtested og skolen er en viktig organisasjon i lokalsamfunnet. Den skal være et inspirerende sted både for elever, lærere og støttepersoner av ulike slag, samt frivillige og idrettslag.

– Sammen og hver for seg spiller alle disse en viktig rolle i samfunnet. Skolen er den fysiske rammen som gjør at lokalsamfunnet kan gjennomføre sine aktiviteter til nytte og glede for alle, sier Ågotnes.

I detaljplanleggingen legges det derfor vekt på at det nye bygget skal inneholde fleksible løsninger for alle brukerne.

 

Moderne bygg

Ikke bare vil skolen være et moderne lærested, men også et moderne undervisningsbygg. Blant annet skal skolens oppvarming dekkes av fjernvarme og kjøling på varme dager kommer fra energibrønner med varmepumper.

– Den nye skolen på Benterud skal tilfredsstille nye regler for lavenergibygninger.

Aktive og passive tiltak skal bidra til å redusere energiforbruket til nivå med passivhusstandard. Det betyr at skolen kan bruke så lite som 80 kilowattimer per kvadratmeter per år, sier prosjektleder Arild Rønnestad i Ringerike kommune.

Uteområdet er delt inn for og tilpasset de forskjellige trinnene på skolen. Småskolen og de større elevene får hver sine uteområder som har aktiviteter tilpasset aldersgruppen. SFO og den spesialpedagogiske avdelingen får også egne uteområder.

– Idrettshallen blir integrert i skolen. Hallen og funksjoner i skolen er planlagt for god publikumsflyt mellom funksjonene ved større arrangementer. For eksempel kan det etableres inngang både fra vrimleareal, allrom og kantine i skolens øvre og nedre del, og derfra til tribune

Innemiljø

Læringsaksen

Utemiljø

Benterud skole

På prosjektets nettsider kan du finne ytterligere informasjon om den nye skolen på Benterud.

Prosjektsider