Nyvunnet handlefrihet

Etter mange år med begrenset handlekraft, har Ringerike kommune nå igjen fått muligheten til å investere i fremtiden. – Nå har vi den friheten vi trenger, sier rådmann Tore Isaksen.

Målet kommunestyret satte seg for 2015 var at kommunen skulle ut av ROBEK-listen.

Plassen på lista har gitt kommunen mindre handlingsrom og nødvendige investeringer er blitt utsatt. Udekket underskudd tilbake fra 2008 var årsaken til at kommunen havnet på lista.

– Kommunen har jobbet hardt med å dekke inn underskuddet og har nå kommet ut av lista. Det har vært vanskelige prioriteringer, tøffe valg og stor enighet om de tiltakene som er gjennomført, sier rådmann Tore Isaksen.

Begrensede muligheter

Å havne på ROBEK-lista innebærer at alle investeringer skal godkjennes av Fylkesmannen. I praksis betyr det at kommunene får strenge restriksjoner på låneopptak og ikke kan inngå langsiktige leieavtaler eller sette i gang utbygginger.

Ved at vi nå i 2016 er ute av ROBEK-lista får vi igjen rom for å investere i kommunens infrastruktur. Blant annet kan vi sette igang større utbygginger innen skole, helse- og omsorg og infrastruktur, forteller han.

Nå har vi fått tilbake handlefriheten og kan investere i fremtidens Ringerike.

At kommunen har fått tilbake sin handlefrihet og muligheten til å investere betyr ikke at driftsbudsjettet øker.

– Vi får ikke mer penger av at vi er ute av ROBEK. Driftsbudsjettet blir det samme, men nå får vi muligheten til å gjøre investeringer som gir oss mer effektiv drift og enda større handlingsrom, sier Isaksen.

Roser innsatsen

At kommunen er fri fra begrensningene ROBEK-tilværelsen har medført, betyr ikke at alle økonomiske utfordringer er borte. Fortsatt må driften bli mer effektiv.

– Ringerike kommune har vedtatt et ambisiøst investeringsprogram. Programmet er nødvendig for å forberede kommunen på den utviklingen vi forventer, blant annet som følge av utbyggingen av Ringeriksbanen og E16, sier han.

Rådmannen roser både ansatte og politikere for å ha dratt lasset sammen i de syv årene kommunen slet med begrensningene som følge av å stå på ROBEK-lista.

– Det er gjort en fantastisk innsats fra dyktige folk i organisasjonen. Vi har hatt politikere som har turt å ta vanskelige valg og som har stått sammen om en plan som strekker seg inn i fremtiden, forteller Isaksen.

Gammeldags

Flere av kommunens bygninger og anlegg er gammeldagse og trenger oppgradering. Nye og opprustede bygninger vil gjøre arbeidsmiljøet for de ansatte bedre, og gi en mer effektiv drift.

– Kommunen står foran store investeringer og utfordringer de neste tiårene.

Vi har sammen jobbet for å få tilbake handlefrihet og investeringsmulighetene vi trenger. Nå er det viktig at Ringerikssamfunnet står sammen om å utnytte dette handlingsrommet på best mulig måte, sier rådmann Tore Isaksen.

Ringerike i ROBEK

Ringerike kommune har vært i registeret siden 2008 på grunn av et udekket underskudd på 133 millioner kroner.

Kommunen er ute av registeret i 2016.

ROBEK-registeret

Ble opprettet i 2001 for å holde oversikt over kommuner og fylkeskommuner med ubalanse i økonomien.

Oppføring fører til at følgende vedtak ikke er gyldig før de er godkjent av fylkesmannen. Vedtak om opptak av lån og finansiell leasing, samt leie av bygninger, anlegg og varige driftsmidler som kan påføre kommuner eller fylkeskommunen utgifter utover de fire neste budsjettår.