Hov omsorgsboliger

Hov omsorgsboliger- omsorgsboliger for eldre

Ringerike kommune skal bygge ca. 20 omsorgsleiligheter for eldre mennesker på en ledig tomt i nærheten av Hov barnehage og Hov alle. Prosjektet er enda tidlig i planleggingsfasen og det er foreløpig ikke utarbeidet kostnadskalkyle. Foreløpig avsetning for prosjektet i handlingsprogrammet til Ringerike kommune er ca. 50 MNOK.

Bygging av inntil 21 omsorgsleiligheter for eldre mennesker med spesielle behov (utviklingshemming). I tillegg til leiligheter skal det etableres nødvendige fellesareal som kjøkken, aktivitetsrom, boder, etc, møterom, vaktrom og kontorer for personalet, samt uteområder tilpasset den ulike brukergruppe. Bygget vil være fullt ut universelt utformet og skal ta høyde for bruk av velferdsteknologi som vil gjøre hverdagen til den enkelte bruker enklere og tryggere samt redusere behovet for bemanning.

Det er i prosjektet høy fokus på å unngå institusjonspreg og at bygget skal passe inn blant eksisterende bygningsmasse i området. Den aktuelle tomten har meget god beliggenhet med tanke på utsikt, solforhold og nærhet til sentrum.

For tiden (frem til des 2017) pågår det en reguleringsprosess som skal omregulere den aktuelle tomten fra NLF-området (natur og frilufts område) til det aktuelle formålet.

Vis mer

Kontaktinformasjon

Prosjektleder: Trond Skogdal (tlf: 90891380)