Nye Nes vannverk

Ferdigstilt mars 2018

Det bygges nå nytt vannverk på Nes i Ådal. Dette vil ha kapasitet til å forsyne hele Nes sentrum og ha tilstrekkelig brannvannskapasitet og bedret vannkvalitet for abonnentene.

Nes i Ådal – Utbygging av nytt vannverk

Ringerike kommunes vannverk på vestre Nes ved Begna skal erstattes med et flunkende nytt vannverk.

Det nye vannverket oppføres ved Idrettsplassen på Nes. Det etableres 2 grunnvannsbrønner i løsmasser og en ny trafo som skal betjene vannverket.

Vannverket dimensjoneres med kapasitet for å kunne betjene tettbebyggelsen på Nes både på vest og østsiden av Begna. Det dimensjoneres for en doblet tilknytning av abonnenter, og en levert vannmengde fra vannverket som dekker brannvannsforsyning for sentrumsbebyggelse.

Utbyggingen omfatter:

  • 2 grunnvannsbrønner i løsmasser
  • Vannbehandlingsanlegg
  • Vannreservoar, med nødstrøm
  • Nye vannledninger fra brønner, for overløpsvann til elv og fra vannverk til eksisterende ledningsnett.

Området ved Idrettsplassen er omregulert i ny arealplan for dette formålet.

Vis mer

Kontaktinformasjon

Prosjektleder: Lene Grimsrud, tlf: 46426120

Hovedentreprenør: Veidekke entreprenør as

Byggeledelse: Asplan Viak as