Vann- og avløpsanlegg – Nes i Ådal

Et ledd i VA utbyggingen på Ringerike

Som et ledd i utbyggingen av vann- og avløp er det bygget nytt renseanlegg med stikkledninger på Nes i Ådal. Hensikten med nytt anlegg er å legge til rette for utbygging på Nes og en renere elv som kan brukes i ennå større grad enn i dag.
Det nye avløpsanlegget er dimensjonert for 650 personer.
Vannverket sto ferdig i mars 2018.
Etappe 2 er siste fasen i prosjektet med offentlig vann og avløp til Nes. Hensikten er å knytte øvrig bebyggelse til offentlig vann og avløp. Kommunen har ferdigstilt geotekniske undersøkelser. Det er avholdt informasjonsmøte for alle i området 31.jan, 12. september og 11.des 2018. Det ble sendt ut brev til alle direkte berørte av prosjektet med svarfrist i forhold til prosjektets form. Pga for liten oppslutning er dette tilbudet forkastet og saken er nå til politisk behandling. Kommunen kommer tilbake med informasjon når prosjektets form er bestemt.

Vann og avløpssaneringen på Nes innbefatter  nytt avløpsrenseanlegget,  nytt vannverk og sanering av avløpssituasjonen på i Nes i Ådal.

Samtidig med at det bygges nytt renseanlegg, skal det legges vann – og avløpsledninger mellom det eksisterende jordinfiltrasjonsanlegget og det nye renseanlegget. Se kart over ledningstraseen under. stort kart

Bebyggelse langs ledningstraseen vil få pålegg om tilknytning til kommunal avløpsledning og tilbud om tilknytning til kommunal vannledning. Pålegg om tilknytning til kommunal avløpsledning gis med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 27-2 og Forurensningslovens § 22.

Eiendommer som blir berørt i denne fasen er varslet skriftlig. Det er ikke endelig bestemt hvor traseen skal gå, men man finne foreløpig forslag til trase på referat fra møtet 11.12.18.

I tillegg til egen stikkledning, må det betales tilknytningsavgift. Dette gjelder eiendommer som i dag ikke er tilknyttet kommunalt vann/avløp. Tilknytningsavgiften for avløp koster kr 10 800,- ekskl. mva., mens tilknytningsavgiften for både vann og kloakk koster kr 18 000,- ekskl. mva.

Tilknytning av øvrig bebyggelse i sentrum av Nes planlegges utført når dette prosjektet er ferdigstilt.

Det ble sendt ut et tilbud til alle eiendommer som er planlagt inkludert i fase 2 av saneringen med nye vann og avløpstraseer på Nes i januar 2019, om en såkalt «Spleiselagsløsning». Pga for liten oppslutning er ikke denne løsningen valgt.

Saken var oppe til politisk behandling 6.juni og da ble det vedtatt at det skal legges hovedledninger med trykk og kommunen sender ut pålegg om tilkobling til nærliggende eiendommer, i henhold til plan og bygningslovens § 27-2.

Det planlegges å legge dette ut på anbud høsten 2019 og oppstart på selve jobben blir rett før jul i 2019 eller evt januar 2020. Etter planen skal anlegget ferdigstilles før sommeren 2020.

Aktuelle grunneiere som blir berørt av hovedledningsanlegget blir kontaktet så snart som mulig.

 

Dersom noen har spørsmål er det mulig å kontakte prosjektleder Lene Grimsrud på tlf: 46 42 61 20.

Vis mer

Kontaktinformasjon

Lene Grimsrud
Prosjektleder

Telefon: 464 26 120