Vann- og avløpsanlegg – Nes i Ådal

Et ledd i VA utbyggingen på Ringerike

Som et ledd i utbyggingen av vann- og avløp er det bygget nytt renseanlegg med stikkledninger på Nes i Ådal. Hensikten med nytt anlegg er å legge til rette for utbygging på Nes og en renere elv som kan brukes i ennå større grad enn i dag.
Det nye avløpsanlegget er dimensjonert for 650 personer.
Vannverket skal stå ferdig januar 2018.
Etappe 2 er siste fasen i prosjektet med offentlig vann og avløp til Nes. Hensikten er å knytte øvrig bebyggelse til offentlig vann og avløp. Kommunen er igang med geotekniske undersøkelser. Det vil bli avholdt informasjonsmøte for alle i området i 12. september 2018. Det er sendt ut invitasjon av de som sannsynligvis blir berørt, men møtet er åpent for alle!

Renseanlegget er en del av flere større prosjekter, som også skal ta for seg et nytt vannverk og sanering av avløpssituasjonen på i Nes i Ådal.

Samtidig med at det bygges nytt renseanlegg, skal det legges vann – og avløpsledninger mellom det eksisterende jordinfiltrasjonsanlegget og det nye renseanlegget. Se kart over ledningstraseen under. stort kart

Bebyggelse langs ledningstraseen vil få pålegg om tilknytning til kommunal avløpsledning og tilbud om tilknytning til kommunal vannledning. Pålegg om tilknytning til kommunal avløpsledning gis med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 27-2 og Forurensningslovens § 22.

Eiendommer som blir berørt vil bli varslet skriftlig. Det er ikke endelig bestemt hvor traseen skal gå, men det vil bli informert om resultatet av geotekniske undersøkelser og hva som er tenkt videre på informasjonsmøte i januar 2018.

Kommunen vil i etappe 2 ikke være mellomledd i forhold til stikkledninger. Derfor må hver huseier selv sørge for å leie godkjente fagfolk til å utføre arbeidene.

I tillegg må det betales tilknytningsavgift. Dette gjelder eiendommer som i dag ikke er tilknyttet kommunalt nett. Tilknytningsavgiften for kloakk koster kr 10 800,- ekskl. mva., mens tilknytningsavgiften for både vann og kloakk koster kr 18 000,- ekskl. mva.

Tilknytning av øvrig bebyggelse i sentrum av Nes planlegges utført når dette prosjektet er ferdigstilt.

Vis mer

Kontaktinformasjon

Lene Grimsrud
Prosjektleder

Telefon: 464 26 120