Tenker nytt om kompetanse

Et målrettet arbeid for å beholde og heve kompetansen
i kommunen er en viktig satsing for å møte utfordringene
framover for Ringerike kommune.

Å kunne levere stadig bedre tjenester med høyere kvalitet er et viktig mål for Ringerike kommune. Politikernes ønske om satsing på kompetanse har ført til prioritering av kompetanseheving blant de ansatte i flere av de største sektorene i kommunen.

– Kompetanse handler ikke bare om diplomer og utdanning. Det handler også om at de ansatte skal ha informasjon og opplæring slik at de kan utføre oppgavene de er satt til å gjøre, sier Trude Bredal Steinmo, kommunalsjef HR i Ringerike kommune. Hun sier at kompetansearbeidet i kommunen er målrettet mot områder som gir bedre tjenester til innbyggerne.

– Vi må utvide kompetansebegrepet og -forståelsen. Kompetanse er varig læring og utvikling blant medarbeiderne i kommune. Når medarbeiderne har god kompetanse og er trygge, trives de bedre og vi får bedre tjenester, sier hun.

 Målrettet arbeid

Det er ansatt tre kompetansemedarbeidere som har fått ansvar for hver sin sektor. De jobber tett med ledere ute i tjenestene for å avdekke hvor kompetansebehovet er.

– Det kan være alt fra grunn- og videreutdanning til opplæring i bruk av IKT-systemer. At vi skaffer nye IKTsystemer hjelper ikke om de ansatte ikke får opplæring, forklarer hun.

Et viktig område av kompetansearbeidet er å sikre flere faglærte ressurser. Dette gjør vi gjennom å tilby ufaglærte assistenter mulighet til å ta fagprøve.

– Vi skal ha flere faglærte ansatte inn i tjenestene våre. Når folk slutter skal de i utgangspunktet erstattes av folk med høyere kompetanse. De som står i stillingen skal få muligheten til videreutdanning, sier Bredal Steinmo.

Tiltak som allerede er gjennomført er kurs i helsejuss for ansatte i helse- og omsorg og for ansatte i barnehager og skoler er det gjennomført opplæring om vold og seksuelle overgrep.

Langsiktig arbeid

Kompetansearbeidet kommunen har begynt på er langsiktig. Kommunen har nesten 2 000 årsverk som blir omfattet av arbeidet over tid. Målet med arbeidet er å skape en kultur for læring.

– Vi må være tålmodige, dette er et arbeid som vil ta flere år før vi kan se store endringer i tjenestene. Målet er at dette om noen år vil gi bedre tjenester fra kommunen, sier Bredal Steinmo.

Trude Bredal Steinmo, kommunalsjef HR, sier kompetansearbeidet i kommunen vil være en kontinuerlig prosess.