Vi bygger

Ringerike kommune står overfor spennende tider med næringsetablering, vekst og modernisering. Nylig bekreftet statsminister Erna Solberg på Øst-Vest-konferansen at samferdselsutbyggingen kommer. Med byggingen av ny E16 og Ringeriksbanen vil vi få økt oppmerksomhet og interesse for tilflytting. Selv om den store veksten ikke vil komme før rundt 2020, må vi allerede nå tilrettelegge for å møte denne utviklingen.

ordførerEtter flere år med vanskelig økonomi og tøffe valg har vi igjen fått handlefrihet. Det gjør at vi kan investere slik vi ønsker for å bygge et bedre lokalsamfunn. Ringerike kommune legger derfor opp til store og viktige investeringer i årene fremover.

Investeringer som er helt nødvendige for å møte kravene til kvalitet og effektivitet i tjenestene og legge til rette for befolknings- og næringsvekst i kommunen.

Vi skal forvalte fellesskapets ressurser til beste for innbyggerne og løse våre viktige samfunnsoppgaver hver dag. Innbyggerne skal møtes med så gode tjenester som mulig innenfor de økonomiske rammene kommunen har disposisjon.

I løpet av de siste årene er det gjennomført store endringer både innen den kommunale driften og i organisasjonen.

Dette har mange, både ansatte og brukere av kommunens tjenester, merket i sin hverdag. Likevel, omstillingen har vært helt nødvendig og driften ligger nå på et nivå som harmonerer med kommunens reelle inntekter.

Oppgaven fremover vil derfor være å videreutvikle tjenestetilbudene innenfor dagens driftsnivå og dermed sikre balanse i kommunens økonomi. Innsatsen rettes derfor inn mot å videreutvikle tjenestetilbudene med styrket kompetanse og i sterk grad ha fokus på tidlig innsats og forebygging. Målet er å sikre en varig kostnadseffektiv drift med gode tjenester til innbyggerne i Ringerike kommune.

Kjell B. Hansen
Ordfører i Ringerike kommune

Leder

Dette er lederen i utgave nummer to av Ringvirkninger fra Ringerike kommune.

Ringvirkninger er kommunens innbyggeravis som utgis og distribueres til alle husstandene i kommunen.

Utgave nummer to ble distribuert i uke 13 i 2016.

REDAKSJON

Ansvarlig redaktør
Mats Øieren – Ringerike kommune

Redaksjon
Mats Øieren, Gaute B. Iversen og Erik Omland.

Innholdsproduksjon
Tanken Bak as og Ringerike kommune

Layout
TRIK kommunikasjon

Trykk
Merkur Grafisk as

Redaksjonen ble avsluttet onsdag 16. mars 2016.

Avisen er trykket i et opplag på 15 000 eksemplarer og distribueres til alle husstander i Ringerike kommune.

ADRESSE
Ringerike kommune, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss