– Vi skal bygge internt også

– Vi må bygge opp under de ansatte i kommunen også, ikke bare infrastruktur og nye skoler, sier kommunalsjef HR Trude Bredal Steinmo i Ringerike kommune. Å bygge en organisasjon med ansatte som har kompetanse og er forberedt på utfordringene Ringerike kommune står overfor, er krevende og spennende.

– Det er helt nødvendig å sette av penger og tid til å bygge og vedlikeholde kompetansen internt i kommunen. Vi ønsker å avlive oppfatningen av kommunen som en kjedelig arbeidsplass. I stedet skal vi være et sted hvor folk føler de kan vokse og utvikle seg, sier kommunalsjef HR Trude Bredal Steinmo.

Kompetanseløft

Arbeidet med et kompetanseløft for de ansatte i kommunen har pågått en stund.

– Vi skal verne om de gode verdiene vi har, men må også benytte muligheten til å tenke nytt. Det betyr ikke at alt skal gjøres annerledes, men vi må ta de nødvendige stegene for å bygge kompetanse videre, sier hun.

Politikerne i kommunen har satt av penger til kompetansebygging i budsjettet. Det skal gjennomføres kompetansetiltak for både ledere og ansatte i kommunen.

– Det skal gjennomføres et toårig lederprogram som inkluderer alle ledere med personalansvar i kommunen. Målet er å utvikle ledere i sitt lederskap og vi vil ha spesiell oppmerksomhet på lederteam og hvordan vi kan lære på tvers av sektorene, sier Bredal Steinmo.

I tillegg gjøres det et betydelig kompetanseløft for medarbeidere i kommunen. Prioriterte sektorer i dette arbeidet er skole, barnehage og helse og omsorg. Ideen bak kompetanseløftet er at vi gjennom egne ressurser vil utvikle, tilrettelegge og gjennomføre opplæringstiltak for ansatte i Ringerike kommune.

Rekruttering

Rekruttering av riktige medarbeidere er alltid vanskelig, og fremover blir det viktig for Ringerike kommune å tiltrekke seg enda flere dyktige medarbeidere som skal bidra til utviklingen i kommunen.

– Vi må gjøre det mer attraktivt å jobbe i kommunen. Det er jo en utrolig spennende arbeidsplass med varierte og utfordrende oppgaver.

Mytene om arbeid i kommunal sektor må avlives, sier hun.

Å rekruttere riktige medarbeidere koster, både i rekrutteringsprosessen og i de vilkårene man kan tilby. Arbeidsmarkedet innenfor mange bransjer kan være utfordrende.

– Vi må tenke annerledes for å tiltrekke oss de riktige folkene. Samtidig skal vi ikke glemme at det finnes mange dyktige medarbeidere som allerede jobber i kommunen. Vår oppgave er like mye å beholde de flinke folkene som å rekruttere nye, understreker hun.

– Vi må vise at vi gir folk muligheter, utfordringer og utvikling. Kommunen skal være et sted man kan vokse og gjøre karriere. Dette er ikke en grå og kjedelig organisasjon. Vi har kanskje de mest spennende oppgavene i Ringerike de neste tiårene, sier hun.

Introduksjonsprogram

Et annet viktig satsningsområde er å etablere et introduksjonsprogram for nyansatte hvor de skal bli bedre kjent med organisasjonen og oppgavene.

– Alle nyansatte skal møtes på en profesjonell og strukturert måte. Vi kan se bra ut utad, men vi må møte nye medarbeidere på en måte som bygger opp under den profesjonelle kulturen, sier Bredal Steinmo.

Vi bygger

Trude Bredal Steinmo - Kommunalsjef HR

Politikerne i kommunen har satt av penger til kompetansebygging i budsjettet. Det skal gjennomføres kompetansetiltak for både ledere og ansatte i kommunen.