Framover sammen

23. mars 2022

I regionens næringsstrategi “Framover Sammen” er det satt målsetninger om verdiskaping og vekst. Konkret er det behov for flere nye arbeidsplasser. Det overordnede målet i strategien er å skape en ny arbeidsplass for hver andre netto nye innbygger.

Steinar Aasnæss og Kristin Uppstad utenfor Luna som holder til på USN.
Steinar Aasnæss og Kristin Uppstad utenfor Luna som holder til på USN. Foto: Tor Kristian Sørensen

For å eksemplifisere dette kan vi tenke at en familie flytter til regionen fordi mor har fått ny jobb på Ringerike. Da er det viktig at også den andre parten finner nytt relevant arbeid i regionen. På den måten sikres familien bedre levevilkår og kommunen sikres økte skatteinntekter som igjen kan styrke tjenestetilbudet for innbyggerne.

Spørsmålet blir da; hvordan kan regionen legge til rette for vekst i antall arbeidsplasser?

Svaret er ikke entydig, men kan bestå av flere og ulike virkemidler.

“Kampen for å overleve”

De fem kommunene i regionen; Jevnaker, Krødsherad, Hole, Modum og Ringerike har valgt et såkalt  "økosystem” som samarbeidsform for økt verdiskaping og næringsutvikling.

Begrepet er hentet fra  biologien og sier noe om ulike parter som er gjensidig avhengige av hverandre for å fungere, men også for å støtte og hjelpe hverandre i “kampen for å overleve”.

Et økosystem forutsetter derfor at man jobber sammen selv om man har ulike roller og mandater.  Steinar Aasnæss ved Universitet i Sørøst-Norge forteller også at erfaringer fra andre steder viser at en fysisk samlokalisering er en styrke og øker sannsynligheten for å lykkes med arbeidet i en slik  struktur.

På bakgrunn av dette har de fem kommunene i regionen besluttet etableringen av et økosystem. Navnet er Luna, og Kristin Uppstad skal koordinere og lede arbeidet framover.

Betydningsfullt

Hun har selv bakgrunn fra det private næringslivet og er vant til å forholde seg til forretningsdrift og  -utvikling.

- Dette er en veldig spennende jobb, bekrefter den nye lederen.

Hensikten med etableringen av Luna er at flere miljøer skal samarbeide om næringsutvikling og etablering av nye virksomheter. Miljøet på USN er også sentralt i dette arbeidet.

- Å ha med akademia er viktig i dette arbeidet. De gir oss relevant og viktig faktagrunnlag i arbeidet  med utviklingen, forteller hun videre.

Steinar Aasnæss, som representerer USN inn i Luna, forklarer hvordan den enkelte kommune også kan måle en mulig effekt av at strategien om at samarbeid skal føre til flere arbeidsplasser og høyere verdiskaping lokalt.

- De folkevalgte skal kunne se at behovet for rammetilskudd fra staten skal bli mindre. Når vi ser at  kommunens og regionens inntektsgrunnlag ligger over landsgjennomsnittet, da har regionen løftet  seg forklarer han.

Videre er målet med Luna å skape en sterkere entreprenør- og  gründervirksomhet i regionen. Kommunen og regionen har betydelige arealer tilgjengelig for næringsvirksomhet og drømmescenarioet er selvsagt at lokal kompetanse sammen med lokale ressurser skal skape nasjonal og internasjonal virksomhet på bakgrunn av disse rammefaktorene.

- Bare å gi gass!

Hvis du synes det er noe kjent med navnet til den nye lederen av Luna, er det kanskje det. Kristin Uppstad er på ingen måte ukjent med Ringerike og regionen. Hun har vært her før, for å si det sånn.

- Jeg er født og oppvokst på Klækken, så jeg er jo nesten et eksempel på hva vi jobber med her.

Det å få folk til å bli, å flytte tilbake, få seg jobb og å etablere seg på Ringerike.

Jeg bodde jo her og gikk på gymnaset og dro ut etter det. Jeg var innom USA et år og flyttet så til Oslo og har egentlig  vært der fram til nå. Det har etter hvert blitt 32 år, men så har jeg de siste årene begynt å tenke på at jeg skulle tilbake, men jeg har vært litt opptatt av at jeg ville ha en jobb først.

- Så kom denne muligheten og da var det bare å hoppe da. Så nå har jeg solgt leiligheten i Oslo og etablert meg i Hønefoss.

- Jeg har egentlig drevet med helt andre ting, som kjededrift og franchise, så det er mye nytt å sette seg inn i, men det er så mye kompetanse og flinke folk å støtte seg på her.

- Å få være med å bidra til en positiv utvikling av regionen jeg selv kommer fra, det gleder jeg meg virkelig over, smiler hun.