Rett bruk av arealer er viktig

23. mars 2022

Arbeidet med kommuneplanens arealdel er i oppstart. Arealplanen skal ivareta sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruken i kommunen. Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og skal følge opp arealstrategien som er vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel.

Ingvild Skaset, kommuneplansjef i Ringerike kommune.
Ingvild Skaset, kommuneplansjef i Ringerike kommune. Foto: Tor Kristian Sørensen

Kjenner det kommunale systemet godt

For å lede kommuneplanarbeidet har Ringerike nå fått på plass en ny kommuneplansjef, Ingvild Skaset.

Ingvild Skaset kommer fra OBOS Block Watne. Før det var hun plansjef i Røyken kommune, og har lang erfaring fra planlegging og samfunnsutvikling.

- Ringerike er et veldig spennende område hvor det allerede skjer veldig mye, og det er potensiale for mer. Det har jeg sett utenifra, og jeg har fått enda mer innblikk i det som foregår i løpet av de uken jeg har vært her, forteller Skaset.

Å bli kjent med innbyggerne

- Å gjøre meg kjent i kommunen er viktig, understreker hun. I det ligger det å bli kjent med innbyggerne, politikerne, administrasjonen og ikke minst arealet over hele Ringerike.

- Det skal lages en arealplan over hele kommunen. Kommuneplanens arealdel omfatter hele kommunen, så man må gjøre seg så godt kjent som overhodet mulig. Heldigvis har jeg mange flinke kollegaer som hjelper meg med det, forteller hun videre.

Politikerne legger føringene

Arealstrategien som er vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel legger hovedføringene for kommuneplanens arealdel. De legger føringer for den utviklingen som politikerne har vedtatt, og som skal følges opp av administrasjonen i sitt arbeid. Så har vi selvsagt regionale og nasjonale interesser og mål som legger ganske mange føringer for det en kommune kan gjøre. Det er alle disse føringene vi skal forvalte i arbeidet vårt. Vi er jo ikke fristilt fra det, forklarer hun videre.

- Det er allerede gjort politiske vedtak og det ligger allerede en kommuneplan her som man tar utgangspunkt i. Så må man se på arealene som er avsatt, og gjøre vurderinger på om det er justeringer som skal til i forhold til de strategiene og målene som politikerne har vedtatt. 

Kommuneplanen skal legge til rette for både utvikling og vern av kommunens områder. Det er de politiske føringene vi må legge til grunn, understreker den nye kommuneplansjefen.

Ringerike, en motor i regionen

- Det er høye ambisjoner i området. Det er forventet økt vekst og utvikling som følge av Ringeriksbanen og ny E-16. I den nye Ringeriksregionen er Ringerike en viktig aktør i forhold til samarbeid med de andre. Man ser på Ringerike og Hønefoss som et viktig sentrumsområde og en motor i mye av det man ønsker å få til på et regionalt nivå.

Skal regionen få flere arbeidsplasser, er næringslivet avhengige av en forutsigbar kommune for at de skal våge å satse og investere her. Vi ser større aktører som er på full fart inn i regionen. Det fører til at også andre virksomheter har begynt å se til Ringerike som et sted for etablering eller flytting av allerede eksisterende virksomheter.

Konkurransen er stor

Med stor konkurranse blant andre kommuner handler det også om å posisjonere seg.

Vi er i stor konkurranse med andre kommuner som har mye tilsvarende å tilby, og da er det viktig å tilrettelegge for å bli en attraktiv kommune.

Attraktivt bo- og oppvekstområde

Det er viktig å se på hvordan man tilrettelegger for gode bo- og oppvekstområder og hvordan man  får til en ønsket boligutvikling.

- Det er mange faktorer som spiller inn i dette. Flytter man for eksempel fra Oslo, Asker eller Bærum  er det kanskje primært med tanke på at man finner rimeligere boliger som svarer ut de drømmene  og ønskene som folk har.

- Bygger man leiligheter sentralt, er det jo her som mange andre steder, at det er de eldre som flytter inn, men da frigjør man jo samtidig eneboliger og boliger for andre som ønsker å etablere seg i Ringerike.

- Ringerike har veldig mye å tilby. Det er mange flotte kvaliteter her for barnefamilier med gode oppvekstmiljøer. Kommunens planer skal legge til rette for en fortsatt god utvikling av dette og dermed legge til rette for at både eksisterende og nye innbyggere skal kunne leve gode liv.