Vi har kommet langt

23. mars 2022

En forutsetning for å kunne tilby gode kommunale tjenester er en organisasjon som har riktige kompetanse og nødvendige ressurser. Litt forenklet kan vi si at kommunens to viktigste oppgaver er å levere tjenester og bidra til samfunnsutvikling. Dette gjør Ringerike kommune på en god måte, og vi utvikler og forbedrer oss hele tiden.

Tore Isaksen, rådmann i Ringerike kommune.
Tore Isaksen, rådmann i Ringerike kommune. Foto: Ann Kristin Støveren, Futuria AS

- For å beskrive hvor langt vi har kommet er det nødvendig å minne om hvor vi har vært. Fra 2008 til 2015 var Ringerike kommune på ROBEK-listen og satt under statlig administrasjon. Det var  investeringsstopp og fylkesmannen måtte godkjenne selv små økonomiske forpliktelser, sier rådmann Tore Isaksen.

Dette var en svært dårlig situasjon for en kommune med et stort etterslep på investeringer. Den kommunale infrastrukturen trengte fornyelse og strukturen i tjenestene var ikke hensiktsmessige. I tillegg var deler av den kommunale bygningsmassen nedslitt og flere steder ble virksomhetene drevet på dispensasjon. Spesielt ille var dette innenfor skolesektoren som både hadde etterslep på strukturendring samt vedlikehold og fornyelse av skolebygningene.

Mye av det samme så vi også i helsesektoren. Dette måtte det finnes en ny løsning på.

Kommunestyret tok store viktige grep. Administrasjonen ved rådmannen fikk ett klart oppdrag fra kommunestyret. Bestillingen var å gjenerobre kontrollen over kommunens økonomi, gjennomføre vedtatte strukturendringer og fornye nedslitt bygningsmasse. Det var viktig for kommunestyret å sikre at tjenestene kunne driftes på et forsvarlig nivå.

I 2015 vedtok kommunestyret et omfattende investeringsbudsjett og en reduksjon i driften som gjorde det mulig å håndtere nye investeringer.

Men det handler ikke bare om investeringer og budsjetter. Det handler også om organisering, ledelse og kompetanse. Til syvende og sist er det den enkelte ansattes kompetanse og forståelse som blir avgjørende for tjenestenes kvalitet.

I 2020 passerte vi investeringstoppen og har siden 2015 investert mellom 300 og 500 millioner kroner årlig. Dette er store summer og neste år skal vi betale omlag 200 millioner kroner i renter og avdrag. Vi har styrt investeringsprosjektene godt og vi har vært heldige med timingen i markedet. I ettertid ser vi at vi har fått veldig mye igjen for investeringspengene.

Vi har god kontroll på den moderniseringen kommunen må gjennom framover.

Selv om vi har investert for opp mot tre milliarder kroner er det fremdeles store behov for ytterligere investeringer. Vi er nå nødt til å ta en pause fordi lånegjelden ikke bør bli høyere. Som eksempel vil 100 millioner kroner i ekstra gjeld koste oss årlig omlag syv millioner kroner i renter og avdrag. Disse midlene må tas fra driften.

Vi er mye bedre rustet og en mer moderne kommune nå enn det vi var i 2015. Vi har god kontroll på den moderniseringen kommunen må gjennom framover.

Gjennom kommuneplanens samfunnsdel har kommunestyret vedtatt veien videre, og den følges opp av de årlige budsjettene. I tillegg har vi analyser og utredninger som gir oss kunnskap om utviklingen og dermed bedre grunnlag for beslutningene.

Hvordan vi som befolkning vil være sammensatt framover er viktig kunnskap for beslutningene om utviklingen av tjenestene og sammensettingen av disse.

Vi vet for eksempel at antall eldre over 80 år vil øke mye framover. I dag er det omlag 1 500 personer over 80 år i kommunen. I 2030 vil det være 2 250, og i 2040 nærmere 3 200 innbyggere over 80 år i Ringerike.

Dette er en stor utfordring og vi planlegger og forbereder dimensjoneringen av tjenestene overfor denne gruppen innbyggere nå. Innen 2029 er det planlagt et nytt sykehjem med opp mot 100 plasser. Dette er en investering på minst 500 millioner kroner. I tillegg må det investeres flere hundre millioner kroner i nye omsorgsboliger.

Samtidig blir det færre barn og unge om befolkningsutviklingen fortsetter slik den er nå. Det gir riktignok lavere driftsutgifter, men totalt sett er dette en utvikling som går i gal retning.

For å snu og demme opp for denne utviklingen har kommunestyret vedtatt en næringspolitikk hvor målet er å skape flere arbeidsplasser og legge til rette for en høyere verdiskaping fra et variert næringsliv. Det konkrete målet er at det skapes en ny arbeidsplass for hver andre nye innbygger.

Flere arbeidsplasser gir grunnlag for flere innbyggere. Målet er å legge til rette for vekst gjennom økt tilflytting og lavere utflytting. Det er svært viktig å tiltrekke oss og være attraktive for yngre og barnefamilier og beholde de unge som allerede er her.

Gode skoler og gode oppvekstmiljøer er viktig både for eksisterende og nye innbyggere. Skal vi øke tilflyttingen må vi legge til rette i forkant.

Dette har vi gjort de siste årene og arbeidet med å videreutvikle tjenestene innen de ressursene vi har fortsetter, til beste for innbyggerne.