Vi legger til rette

23. mars 2022

Kommunen vil skape nye arbeidsplasser. Arbeidsplasser som bidrar til høyere verdiskapning lokalt. Dette er avgjørende for å sikre finansieringen av gode kommunale tjenester og høy lokal sysselsetting.

Harriet Slaaen, næringssjef i Ringerike kommune.
Harriet Slaaen, næringssjef i Ringerike kommune. Foto: Tor Kristian Sørensen

I Ringerike ledes næringsutviklingsarbeidet av næringssjef Harriet Slaaen. Med seg har hun et næringsteam som sammen med nærings- og utviklingsaktørene i Ringerike og i regionen jobber mot det samme målet.

Vår viktigste jobb er å legge til rette for næringsutvikling, og vi fokuserer på proaktiv arealforvaltning. Tilgjengelige arealer for bosetting, næring og rekreasjon er en forutsetning for vekst. Kommunen setter seg derfor i førersetet for en styrt utvikling av både eksisterende og nye næringsarealer. Næringsutvikling er som all annen samfunnsutvikling styrt gjennom demokratiske prosesser og beslutninger. Hvis interesser kommer i konflikt med ønsket utvikling, skal kommunen ta styringen ut i fra politiske vedtatte mål og planer.

Hva kan vi gjøre for deg?

I tillegg er vi opptatt av å være tilgjengelige, være på tilbudssiden.

Etter å ha besøkt mer enn 300 bedrifter har næringssjefen nå sluttet å telle, men opplever daglig at innsatsen hun har lagt ned, har gitt resultater.

I starten var det litt overraskende for mange at kommunen tok kontakt. Det var litt skepsis og noen lurte på hva galt de hadde gjort. Men dialogen startet når jeg stilte spørsmålet: Hva kan vi gjøre for deg? Vi kan jo ikke hjelpe til med alt, men utgangspunktet er alltid: Hva kan vi gjøre for deg?

Attraktive Ringerike

Kommunen forbereder seg på vekst, og jobber tålmodig og målrettet med å være en attraktiv kommune på flere områder. Arbeidet har gitt resultater allerede, også med etableringer av nye industrielle aktører.

Ett eksempel er Treklyngen, som vil være et verdifullt bidrag til å skape flere arbeidsplasser, og igjen gjøre regionen attraktiv for nye virksomheter og mennesker som ønsker å etablere seg her.

Men det krever at både politikere og administrasjonen er “på ballen”. En inkluderende og positiv kommune er i et slikt perspektiv helt avgjørende. Ringerike er på ingen måte alene i kampen om kompetanse og nye arbeidsplasser. Men et fortrinn har vi. Vi har tilgjengelige og attraktive arealer.

Per i dag har kommunen ferdig regulert og tilgjengelig næringsarealer tilsvarende 2 600 dekar og arealer under regulering på 900 dekar.

Vi fokuserer særlig på industriparker som for eksempel Treklyngen og grønne næringer, teknologiparker som Eggemoen og næringsparker som Hvervenmoen. Hensmoen er både næringspark og industripark.

Det er viktig å samarbeide med aktørene på alle disse stedene, og det har skjedd mye i det siste med nye og spennende bedrifter.

Og så glemmer vi naturligvis ikke hverken sentrum eller tettstedene. Det er mange verdifulle arbeidsplasser i Hønefoss og tettstedene og flere nye kontorarbeidsplasser er ønskelig.

Kommunen er på tilbudssiden

Et godt eksempel på hvordan kommunen er på tilbudssiden og bidrar kan være i forhold til næringsarealer. Det er som regel komplekse saker og inkluderer ofte reguleringsplaner og annet.

Når det kommer en ny aktør med ønske om å etablere seg setter vi sammen en gruppe fagfolk; byggesak, arealforvaltning, juss og næringsteamet for å hjelpe med prosess og regelverk.

Da er vi med å vurdere om det kan startes næring med en gang, eller om det må omreguleres. Vi veileder i prosessen hvis det er behov. Kommunen har også egne saksbehandlere som er dedikerte til å saksbehandle reguleringsplaner for næring.

Det er viktig å poengtere at vi som kommune bare kan legge til rette for næringsutvikling, det er andre som gjennom mange år har jobbet for å få det til. Det er viktig at vi som kommune samarbeid med næringen, grunneierne og investorer om dette. Dette er et langsiktig og målrettet arbeid, og vi ser nå at det gir resultater i forhold til nye industrietableringer.

Vertskapsrollen

Vi må bli oppfattet som en næringsvennlig kommune og legge til rette for at virksomheter som vurderer å etablere seg velger Ringerike. Derfor må vi også være opptatt av at vi er en vertskommune, understreker næringssjefen. Næringsdrivende og investorer skal føle seg velkommen til Ringerike.

At mange gjør det bekreftes også fra virksomheter som nå har besluttet å etablere seg her.

Digiplex, som er Nordens ledende leverandør av datasentre sier at “Vi hadde ikke kommet hit hadde det ikke vært for den mottakelsen vi fikk fra kommunen, næringsaktører og grunneiere.”

Tilsvarende uttalse kommer også fra Aquila Capital/Colonor som bygger datasenter på Kilemoen.

Vow som skal bygge en ny biogass-fabrikk på Follum, sa akkurat det samme og det er flere bedrifter som sier det.

Vi er også ute i markedet for å selge kommunen og mulighetene som ligger her. Kommuneplanens samfunnsdel peker på hvilken retning vi skal ta, og da gjør vi det ut ifra vårt fagområde og bidrar til å oppnå målene som ligger i den.

Næringssjefen trekker også fram beliggenheten og nærheten til Oslo, kompetansen og gründermentaliteten som styrker i vår region.

Jeg synes også aktørene er veldig flinke til å utvikle nye teknologiske løsninger og det at de legger overskuddet tilbake til virksomheten for å utvikle nye områder, har jeg veldig stor respekt for. Det er gode kompetansemiljøer og en lang industrihistorie med spennende arbeidsmiljøer her.

Ifølge NHO er Ringerike en av Norges mest spennende vekstområder. Det er mangel på ferdig regulerte næringsarealer i nærheten av Oslo. Her på Ringerike derimot har vi ferdig regulerte
næringsområder, nærhet til Oslo, kompetanse, ren grønn kraft og infrastruktur på plass.

Det er ikke for ingen ting vi sier Ringerike – nærmest det meste.